Tre nye ROS-prosjekter!

Aktuelt

19.06.2023


Torsdag 15. juni fikk vi en fantastisk overraskelse fra Stiftelsen DAM, i form av støtte til alle tre utviklingsprosjektene som vi hadde søkt midler til i denne runden!

De tre prosjektene som fikk støtte er:

DigiROS – Et tastetrykk unna

Våre brukere etterspør mer tilgjengelige tilbud i ROS – for de som ikke kan benytte seg av våre tilbud grunnet geografiske eller psykiske årsaker. Gjennom dette prosjektet skal vi gjennomføre en digital satsning som vil gå på tvers av organisasjonens tilbud.

Vi vil opprette en prosjektstilling som har overordnet og koordinerende ansvar for digitalisering av våre tilbud. Koordinatoren vil ha med seg et team som blir satt sammen på tvers av ulike avdelinger i organisasjonen.

Utgangspunktet for prosjektet er en gjennomgang og evaluering av tidligere utprøvde digitale tilbud. Det vil også bli utført en brukerundersøkelse blant våre medlemmer og følgere, der vi kartlegger behov og ønsker for digitale tilbud. På bakgrunn av dette vil prosjektleder i samarbeid med ledelsen, utvikle en digitaliseringsstrategi som skal være grunnlaget for videre arbeid og utvikling av tilbud. Hva dette vil være, bestemmes ut fra det innledende arbeidet.

Speilvenn – et forebyggingsprogram for å øke selvfølelsen og trivsel hos barn

For å svare på det økte behovet for forebygging innenfor spise- og kroppsproblematikk skal ROS, i samarbeid med Antidoping Norge, tilby et gratis forebyggingsprogram rettet mot 7. klassinger. Programmet vil baseres på det danske prosjektet «Spejlven» som er utviklet av Landsforeningen for spiseforstyrrelse og selvskade og Antidoping Danmark.

Formålet til workshopen er å hjelpe elevene til å bygge opp selvfølelse ved å lære dem å forstå og forholde seg til kropp og idealer, både deres egne og andres. Temaer i undervisningen vil være kroppsidentitet og kroppsidealer, kropp i sosiale medier i tillegg til kroppsmangfold og helse.

Prosjektet vil være en pilot og prøves ut i 20 7.- klasser. ROS og ADNO vil samarbeide om gjennomføringen av intervensjonen som vil bestå av 4 deler:

1)120 minutters Workshop for elever i 7.klasse
2) Undervisningsmateriale til elever i 7. klasse
3) 120 minutters kurs for ulike fagpersoner i lokalsamfunnet.
4) Foreldremøte med foreldrene til elever i 7. klasse

Grunnstein – et fundament for bedre behandling av overspisingslidelse i Norge

Felles for mange av de ulike intervensjonene som er prøvd for mennesker med overspisingsproblematikk er at de virker. Utfordringen er at de ulike menneskene som jobber med dette sitter på hver sin tue, på tvers av nivåer, og få kjenner til hverandres arbeid. Det finnes mange verdifulle erfaringer og lovende resultater rundt om, som kan være viktige bidrag i utviklingen av treffsikre hjelpetilbud for mennesker med overspisingslidelse i Norge.

Vi trenger et sentralt organ som kan samle og tilgjengeliggjøre kunnskap om hva som er prøvd ut, samt effektene og erfaringene knyttet til dette. Samtidig trenger vi å løfte frem kunnskap om hvilke behov personer med overspisingslidelse selv har i møte med hjelpeapparatet, og hvordan vi kan møte dem på en god måte.

I dette prosjektet vil vi samle og systematisere denne kunnskapen. Vi skal analysere data fra ROS sine evalueringer av egne individuelle- og gruppetilbud for gruppen, samt samle erfaringer og resultater fra evaluerte tilbud internasjonalt. Vi skal også samle nasjonal og internasjonal forskning på feltet. En avgjørende del av prosjektet er å formidle og tilgjengeliggjøre denne kunnskapen, både for fagmiljøer, brukere og samfunnet for øvrig. Dette skal blant annet gjøres via en nyopprettet nettportal, i et digitalt nettverk for fagpersoner, i artikler, samt i sosiale medier og nyhetsbrev.

Med dette arbeidet vil vi bidra til å tette et stort kunnskapshull i det norske hjelpeapparatet, og gjøre overspisingslidelse mer kjent og anerkjent i fagmiljøene. Med økt kunnskap om resultater og erfaringer knyttet til hva som fungerer, kan vi legge til grunn et solid fundament for utvikling av flere og bedre hjelpetilbud for mennesker med overspisningslidelse i Norge.Flere nyheter

ROS har fått støtte til sitt første utenlandske prosjekt gjennom stiftelsen «En bedre verden».
Nå kan du stemme på din favoritt til årets Helsepris!
Hvordan drive innovasjon på samfunnsnivå for å bekjempe spiseforstyrrelser blant barn og unge? Under Arendalsuka arrangerte vi panelsamtale.

I høst er det valg til alle kommunestyrer og fylkesting i Norge. I den sammenheng har ROS spurt helsepolitikerne på Stortinget om deres politikk på

NESTE AKTIVITETER

7. mars 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe
13. mars 2024
Trondheim
Åpen pårørendegruppe
4. april 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe
8. april 2024
Oslo
Åpen pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.