Rus og spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser og rusmisbruk har mange likheter. På samme måte som at den som har en spiseforstyrrelse bruker mat for å regulere følelser, kan rusmidler ha samme effekt.

Både rus og mat kan gjøre deg nummen og dempe angst og uro. Samtidig som begge kan gi deg en følelse av eufori, et rush av glede. Når vi snakker om spiseforstyrrelser i denne sammenheng, gjelder dette spesielt overspisingsepisoder som man opplever ved bulimi og overspisingslidelse. Mat kan i likhet med rus, en stakket stund, gi en god følelse som dekker over de vonde – man håndterer en indre uro ved å flytte fokus.

Sterk sammenheng

Forskning viser at det er en relativt sterk sammenheng mellom spiseforstyrrelser og rus. De som har en spiseforstyrrelse har altså større risiko for rusmisbruk og rusmisbrukere har større risiko for å få en spiseforstyrrelse. Den største sammenhengen ser man hos dem med bulimi, der tall viser at nær 50 % av dem med bulimi har misbrukt alkohol eller andre rusmidler.

En oversikt publisert av forskere fra Sør Afrika viser også til at ulike spiseforstyrrelser har sammenheng med ulike rusmidler. Alkoholmisbruk opptrer oftere ved bulimi og tvangsoverspising, mens amfetaminer og koffein er vanligere hos personer med anoreksi. Begge gruppene har høyere forbruk av tobakk, illegale narkotiske stoffer og avføringsmidler, sammenlignet med den øvrige befolkningen.

Utfyllende funksjoner

Samtidig som at mat og rus kan fylle samme funksjon, kan mat og rus også ha ulike funksjoner som utfyller hverandre. Noen kan bruke alkohol for å slippe kontrollen og kunne spise, andre kan bruke rusmidler for å døyve sult. Noen drikker eller røyker for å tåle sosiale settinger, mens andre bruker mat for å tåle ensomheten. Selv om det er individuelt hva som utvikler seg først, viser undersøkelser at de fleste får en spiseproblematikk først og rusproblemer senere. Dette er også noe vi i ROS erfarer. Man tyr til rusmidler for å håndtere en spiseforstyrrelse.

Mangel på ord

Et trekk som ofte går igjen ved spiseforstyrrelser er mangel på ord, eller rettere sagt, mangel på ord for følelser. Også her finner vi en sammenheng med rusmisbruk. I artikkelen Symptoms of Eating Disorders Among Females in Drug Addiction Treatment av forsker Heid Nøkleby, vises det til at kvinner som har en kombinasjon av rusproblematikk og spiseforstyrrelser skårer lavere på det som kalles introspektiv oppmerksomhet, det å gjenkjenne følelser og fornemmelser i seg selv. Nøkleby rapporterer at personer i rusbehandling generelt skårer lavt på det å gjenkjenne og uttrykke følelser, men gruppen som i denne studien også rapporterer symptomer på spiseforstyrrelser skårer enda lavere.

Dobbel skam, dobbel belastning

Ved samtidig rusmisbruk og spiseforstyrrelse, kan mange oppleve en slags dobbel belastning. Både rusmisbruk og spiseforstyrrelser er knyttet til stor skam, og det å føle seg mislykket kan trolig øke risikoen for ytterligere destruktiv adferd. Man havner inn i en ond sirkel. I tillegg kan bruk av rusmidler forverre spiseforstyrrelsen, og gjøre tilfriskning vanskeligere.

På bakgrunn av dette er det viktig å undersøke sammenhenger. Vår erfaring er at mange med en samtidig spiseforstyrrelse og rusproblematikk opplever å havne mellom to stoler der det ikke er noen sammenheng eller kontinuitet i behandling av problematikkene. Noe tidligere nevnte oversikt av forskere fra Sør-Afrika bekrefter. Her slår forfatterne fast at hjelpere bør undersøke om pasienter med spiseforstyrrelser strever med rus i tillegg, og omvendt – om ruspasienter også sliter med en spiseforstyrrelse.

Det er viktig å poengtere at man ikke trenger å oppfylle kriteriene for en rusavhengighet for å ha en rusproblematikk. Man kan ha et omfattende misbruk uten å ha en avhengighet, men problemene må allikevel tas på alvor. Dersom det er misbruk av alkohol eller andre stoffer i forbindelse med en spiseforstyrrelse, må dette symptomet håndteres på lik linje med andre, for å skape varig tilfriskning.

Økt oppmerksomhet

Det har i de senere år blitt økt oppmerksomhet på kombinasjonen rus og psykiatriske lidelser, også kalt ROP-lidelser. Nettopp fordi denne gruppen pasienter ikke har hatt et helhetlig behandlingstilbud.  ROS håper dette  fokuset fortsetter å skape økt bevissthet og anerkjennelse av sammenhengene mellom mat og rus, slik at personer som har både spiseforstyrrelser og rusproblematikk  får en sammenhengende og strømlinjeformet behandling.NESTE AKTIVITETER

13. juni 2023
Stavanger
Temakveld: Overspisingsproblematikk
28. august 2023
Digitalt
Kurs: Mindful Eating
5. september 2023
Bergen
Yogagruppe
13. september 2023
Digitalt
Fri luft og liv – for deg med overspisingsproblematikk

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.