Personvernserklæring

Personvern i ROS (Personvernserklæring)

I ROS er vi opptatt av personvern og alle som bruker våre tilbud skal være opplyst om og trygg på:

  • Hva vi oppbevarer av personopplysninger
  • Hvordan vi sikrer personvernet ditt
  • Hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger

Først og fremst har vi noen grunnleggende prinsipper som er førende for alt vi gjør:

Taushetsplikt
Alle rådgivere i ROS har taushetsplikt. Informasjon som deles med våre rådgivere er konfidensiell.

Taushetsplikt ved samtaler med mindreårige

Siden ROS er et lavterskeltilbud tar vi imot alle som har behov for å snakke med noen om vanskelige tanker og følelser knyttet til mat og kropp, uten at vi har plikt til å informere foresatte om det. På tross av dette har vi et moralsk ansvar for å hjelpe barn som tar kontakt med oss, og som lever under omstendigheter som kan være skadelig. På bakgrunn av dette har vi noen retningslinjer knyttet til samtaler med mindreårige.

  • Er man ​under 18 år har taushetsplikten noen begrensninger. Dersom vi får kjennskap til straffbare handlinger eller omsorgssvikt, har vi et ansvar om å bringe informasjonen videre til noen som kan hjelpe – politi og/eller barnevern.
  • Er man under 16 år og har en alvorlig spiseforstyrrelse som foresatte ikke er kjent med, vil vi forsøke å motivere til at dette formidles til foresatte. Her kan både rådgiver hos ROS eller helsesykepleier være til hjelp og støtte ved formidling. Dersom situasjonen forblir uendret eller forverres og ingen behandlingsinstanser er involvert, vil vi måtte kontakte foresatte, evt. helsesykepleier.
  • Noen ganger kan vi være bekymret for et barn uten at vi har fått direkte informasjon om straffbare handlinger. Det kan dreie seg om en bekymring om barnet får ​tilstrekkelig god nok omsorg. (eller ikke). I slike tilfeller skal vi bringe informasjonen videre til barnevernet. Det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp.

Hensikt
ROS innhenter aldri mer informasjon enn vi trenger for å utøve de tjenestene vi tilbyr. Hvilken informasjon vi innhenter finner du i avsnittet som beskriver hva vi oppbevarer.

Retten til å vite
Alle som benytter seg av ROS sine tilbud har rett på å vite hva vi oppbevarer, hvorfor, hvor lenge og få innsikt i / se all informasjon som er lagret.

Retten til å bli glemt
ROS sletter automatisk all informasjon som er knyttet til personer, altså personopplysninger, når informasjonen ikke lenger har noen hensikt. Eksempelvis ved avslutning av medlemskap eller avslutning av veiledet selvhjelp. Ved siden av dette har du rett til å få alle personopplysninger slettet om du ønsker dette – det kalles retten til å bli glemt.

Innenfor disse tjenestene/ områdene har ROS behov for personopplysninger:

Medlemsregister
ROS innhenter og oppbevarer personopplysninger om sine medlemmer for å kunne oppfylle avtalen med sine medlemmer og for å utføre de gjøremål som ROS plikter i forbindelse med medlemskap i foreningen. Vi samler inn og oppbevarer: Navn, postadresse, e-postadresse, telefon og fødselsdato. Medlemmer har tilgang på egne opplysninger gjennom individuell bruker med unik innlogging via ROS sin nettside.

Medlemskap blir avsluttet etter ubetalt faktura etterfulgt av tre purringer, eller etter forespørsel fra medlemmet selv. Personopplysninger på avsluttede medlemmer slettes etter to år.

Ved veiledet selvhjelp
Ved veiledet selvhjelp oppbevarer ROS kontaktinformasjon som navn og telefonnummer/e-postadresse i bookingsystemet Setmore. Dette for å kunne administrere veiledningsavtaler. Kontaktinformasjon slettes når veiledningen avsluttes (avtalt), eller dersom bruker er inaktiv i 2 måneder. E-post henvendelser slettes løpende.

ROS er ikke et behandlingstilbud og har derfor verken journal eller noen form for oppbevaring av sensitiv informasjon knyttet til våre brukere.

Kurs og gruppetilbud
Ved kurs- og gruppetilbud oppbevarer ROS kontaktinformasjon som navn og telefonnummer/e-postadresse, samt fødselsdato i perioden det enkelte kurs/gruppe foregår. Etter endt periode slettes informasjonen hos ROS.

Salg/bestilling av informasjonsmateriell:
ROS innhenter nødvendig informasjon ved salg av informasjonsmateriell i henhold til regnskaps- og bokføringsloven og for å kunne distribuere bestillingen. Dette vil være; navn, adresse og e-postadresse.

Påmelding til arrangementer
Ved påmelding til arrangementer innhenter vi navn og e-post adresse. Disse opplysningene slettes etter arrangementets slutt.

Telefon
Innringers telefonnummer lagres hos mobiloperatør Phonero i 3 måneder grunnet fastsatt lagringstid hos operatør. Innringers telefonnummer hos ROS slettes daglig.

Chat
Samtalen lagres i 72 timer før den blir slettet. Informasjonen brukes kun til kvalitetssikring og statistikk. Enkelte samtaler kan lagres lengre for opplæringsformål. Disse blir helt anonymisert. Vi lagrer ikke personlige opplysninger, og vi kan ikke spore opp IP-adresser*. Ved fare for liv og helse må vi imidlertid tilkalle hjelp.

Chatten er anonym og kryptert. Alle du snakker med på chatten hos ROS har taushetsplikt. Å ha taushetsplikt betyr at vi ikke har lov å fortelle videre det du forteller til oss til noen andre. Som rådgiver i ROS har vi samtidig avvergingsplikt. Avvergingsplikten er viktigere og går foran taushetsplikten dersom vi i løpet av samtalen med deg får inn spørsmål eller kommentarer som gjør at vi mistenker at ditt liv eller din helse er i fare. Da må vi følge avvergingsplikten ved å melde fra til politiet slik at de kan få mulighet til å hjelpe deg.

ROS er også pliktig til å avverge straffbare forhold dersom det kommer frem i samtalen med deg at du utsettes for eller at det planlegges straffbare handlinger. Dette gjelder kun straffbare handlinger som for eksempel fysisk eller psykisk mishandling, seksuelle overgrep eller drap.

Samtykke: Norsk lov stiller krav om det må innhentes spesiell tillatelse (samtykke) for å lagre personopplysninger. Før du begynner å chatte med oss vil vi derfor be om din tillatelse til å lagre chatsamtalen. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake ved å sende en melding i chatten.

*IP-adresse: Internettadressen kan brukes til å identifisere mobilen eller PC-en din, og kan derfor brukes til å identifisere deg. Dette kalles derfor en personopplysning.

Her finner du mer informasjon om hvordan vår chatleverandør behandler opplysninger om deg: Puzzel Privacy Policy

Har du spørsmål knyttet til hvordan ROS behandler personopplysninger er du velkommen til å sende oss en e-post på: admin@nettros.no

Informasjonskapsler/ Cookies på nettros.no

Den reviderte ekomloven av 1. juli 2013 har en ny bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr – den såkalte «cookie paragrafen» i § 2-7b. Bestemmelsen er en lovfesting av det som tidligere var regulert i ekomforskriften § 7-3, – men i noe utvidet og endret form.

§ 2-7b Bruk av informasjonskapsler/cookies
Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

  1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
  2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne, og gir oss statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne våre. Dette er en standardisert teknologi som er i bruk på de fleste nettsteder i dag, og som de fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk.

Du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at det vil kunne føre til at mange nettsider (også vår) ikke vil fungere optimalt.

Som de fleste andre nettsteder samler vi inn informasjon automatisk og lagrer den i loggfiler på våre servere. Dette er informasjon som f.eks. hvilken type nettlesere som brukes på våre sider, operativsystemer på de enhetene som brukes for besøket, samt en del data om navigasjon. Denne informasjonen brukes utelukkende aggregert for å se på trender og utvikling over tid – samt å hjelpe oss med å gjøre sidene våre bedre for deg som sluttbruker.

Vi har statistikk for besøkende på siden vår. Ingen statistikk  informasjon sendes ut fra Norge. All statistikk data er anonym.

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

NESTE AKTIVITETER

13. juni 2023
Stavanger
Temakveld: Overspisingsproblematikk
28. august 2023
Digitalt
Kurs: Mindful Eating
5. september 2023
Bergen
Yogagruppe
13. september 2023
Digitalt
Fri luft og liv – for deg med overspisingsproblematikk

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.