Hva mener de politiske partiene om spiseforstyrrelser?

Aktuelt
Valg 2023

I høst er det valg til alle kommunestyrer og fylkesting i Norge. I den sammenheng har ROS spurt helsepolitikerne på Stortinget om deres politikk på vårt felt. Under kan du lese våre spørsmål, og svarene vi har fått fra de ulike partiene.

Vi oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin!

Spørsmål:

  1. Hvilken rolle tenker ditt parti at helsefrivilligheten skal ha i samfunnet?
  2. Helt konkret, hvordan vil ditt parti jobbe for at barn, unge og voksne med spiseforstyrrelser kan få bedre hjelp?
  3. Helt konkret, hva vil ditt parti gjøre for å forebygge spiseforstyrrelser?
  4. Hvordan vil ditt parti jobbe for at ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser skal kunne fortsette å være et landsdekkende lavterskeltilbud for selv berørte og deres pårørende, som vedtatt av Stortinget?

Olaug Bollestad (KrF)

1. Hvilken rolle tenker ditt parti at helsefrivilligheten skal ha i samfunnet?

Helsefrivilligheten er helt avgjørende for det totale helsetilbudet som er tilgjengelig for befolkningen. Denne viktige rollen, som bidrar til at flere får lavterskelhjelp eller står kortere i kø enn de ville gjort uten helsefrivilligheten, mener jeg det er veldig viktig at vi fortsetter å legge til rette for. Helsefrivilligheten er en viktig del av totalen.

2. Helt konkret, hvordan vil ditt parti jobbe for at barn, unge og voksne med spiseforstyrrelser kan få bedre hjelp?

Vi mener det er nødvendig å styrke tilbudet i alle deler av helsesektoren. Det er særlig viktig for oss at lavterskeltilbudene og førstelinjen er godt rustet, slik at alle får hjelp så fort som mulig.

3. Helt konkret, hva vil ditt parti gjøre for å forebygge spiseforstyrrelser?

Å forebygge spiseforstyrrelser er en krevende oppgave, som hele samfunnet må stå sammen om. Vi mener det er behov for at aldersgrensen på sosiale medier overholdes, slik at færre unge påvirkes i for stor grad av innholdet på for eksempel TikTok. Samtidig er det viktig å styrke skolehelsetjenesten, idretten og frivillighetens kompetanse slik at de raskt fanger opp de som er i faresone.

4. Hvordan vil ditt parti jobbe for at ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser skal kunne fortsette å være et landsdekkende lavterskeltilbud for selv berørte og deres pårørende, som vedtatt av Stortinget?

KrF ønsker å øremerke budsjettstøtte til ROS i statsbudsjettet, men regjeringen har dessverre valgt en omlegging som rammer store deler av det lavterskeltilbudet vi vet mange trenger.

Sandra Bruflot (Høyre)

1. Hvilken rolle tenker ditt parti at helsefrivilligheten skal ha i samfunnet?

Det er lang tradisjon i Norge for å ta alle gode krefter i bruk for å løse våre felles utfordringer. Høyre vil fortsette å legge til rette for godt og forutsigbart samarbeid med frivillige aktører.

2. Helt konkret, hvordan vil ditt parti jobbe for at barn, unge og voksne med spiseforstyrrelser kan få bedre hjelp?

Høyre er bekymret for utviklingen av spiseforstyrrelser de siste årene og vil derfor gjøre mer for å forebygge og behandle spiseforstyrrelser. Høyre vil styrke lavterskel hjelp for psykiske plager, styrke ROS og øke kapasiteten til å behandle spiseforstyrrelser i alle helseregioner med minst 10 prosent.

3. Helt konkret, hva vil ditt parti gjøre for å forebygge spiseforstyrrelser?

Høyre vil styrke skolehelsetjenesten og helsestasjoner og styrke forskningen på hva som skal til for å forebygge spiseforstyrrelser og forhindre alvorlige sykdomsforløp. Samtidig trenger vi mer kunnskap om forekomsten av spiseforstyrrelser for å forebygge mer. Derfor vil Høyre at det skal gjennomføres en norsk epidemiologisk undersøkelse av forekomsten av spiseforstyrrelser.

4. Hvordan vil ditt parti jobbe for at ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser skal kunne fortsette å være et landsdekkende lavterskeltilbud for selv berørte og deres pårørende, som vedtatt av Stortinget?

Høyre vil gi flere tilgang til forebyggende hjelp mot spiseforstyrrelser, for eksempel gjennom å styrke ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser).

Bård Hoksrud (FrP)

1. Hvilken rolle tenker ditt parti at helsefrivilligheten skal ha i samfunnet?

FrP vil ha et samfunn som spiller på lag med frivillig sektor og stimulerer til frivillig innsats. Særlig på helsefeltet er det nødvendig å legge til rette for økt bruk av frivilligheten, fordi det er et stort underskudd på helsepersonell. Vi mener et mangfold av tilbud, både offentlige og private, gir folk valgfrihet og at tilbudet blir bedre når det er ulike aktører som gir hjelp til de som trenger det.

2. Helt konkret, hvordan vil ditt parti jobbe for at barn, unge og voksne med spiseforstyrrelser kan få bedre hjelp?

FrP er opptatt av å gi barn og unge alle de verktøyene man trenger for å få en bedre psykisk helse. Da vi satt i regjering, var psykisk helse høyt prioritert. Vi var med på å innføre krav om at alle kommuner skal ha psykologkompetanse, alle fylker fikk mobbeombud, vi fikk inn livsmestring i skolen og styrket helsestasjonene.

Men vi er absolutt ikke i mål, og FrP er bekymret over at stadig flere sliter med psykiske plager og sykdom. Det er uakseptabelt at antallet barn og unge i behandlingskø i psykiatrien har vokst med hele 44 prosent siden regjeringen tiltrådte. Det er nesten 5400 barn og unge som nå venter på å få hjelp.

FrP prioriterer derfor en styrking av hele tjenestetilbudet innen psykisk helse og frivilligheten. Det er sterkt bekymringsverdig at samtidig som antallet psykiske syke øker kraftig, har det vært en kraftig nedbygning av døgnplasser innen psykiatrien. FrP mener døgnkapasiteten må økes i tråd med det økte behovet.

3. Helt konkret, hva vil ditt parti gjøre for å forebygge spiseforstyrrelser?

FrP er sterkt bekymret for den store økningen av spiseforstyrrelser blant særlig barn og unge de siste årene og at det kuttes i tilbudet. Spiseforstyrrelsen anoreksi er den mest dødelige psykiatriske lidelsen i Norge og vi trenger derfor et enda bedre tilbud. Vi vet at samfunnet kan spare mye, både økonomisk og ikke minst menneskelig, på å forebygge spiseforstyrrelser tidlig.

Da må samfunnet satse mer på det forebyggende arbeidet, på å avdekke spiseforstyrrelser, flere lavterskeltilbud, økt kapasitet i behandlingstilbudet og å styrke ettervernet. I det arbeidet trenger vi både å styrke det offentlige tilbudet og å øke støtten til de frivillige organisasjonene, samt å gjeninnføre fritt behandlingsvalg som regjeringen skrotet. Det var viktig for å øke mangfoldet i tilbudet, og få ned ventetiden for behandling for spiseforstyrrelser.

4. Hvordan vil ditt parti jobbe for at ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser skal kunne fortsette å være et landsdekkende lavterskeltilbud for selv berørte og deres pårørende, som vedtatt av Stortinget?

I dag finnes det ingen kommunale tilbud som kan erstatte ROS, og uten dere ville veldig mange svært sårbare mennesker ikke hatt et tilbud i det hele tatt. Det er svært bekymringsfullt at ROS har en lang venteliste på personer som trenger hjelp og at det statlige tilskuddet har blitt kuttet kraftig de siste årene.

De som er rammet av spiseforstyrrelser har ikke plutselig blitt friske på grunn av at samfunnet har åpnet igjen og det ser vi på økningen i antallet som oppsøker hjelp. Det gjør at det meget gode forebyggende arbeidet til ROS viktigere enn noen gang.

FrP har prioritert å styrke ROS og andre tilbud innen psykisk helse i våre alternative budsjett, og det kommer vi til å fortsette med. Vi har også ved flere anledninger tatt opp situasjonen til ROS, både skriftlig og muntlig, i Stortinget for å legge press på helseministeren. Vi håper snart Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV våkner og reverserer de store kuttene i den statlige støtten til ROS.

Alfred Jens Bjørlo (Venstre)

1. Hvilken rolle tenker ditt parti at helsefrivilligheten skal ha i samfunnet?

Venstre mener at frivilligheten er en av bærebjelkene i det norske samfunnet, og må heies på, støttes og legges godt til rette for. Det gjelder også helsefrivilligheten. Vi trenger alle med på laget for å løse utfordringene vi står overfor i fellesskap – ikke minst innenfor helse og omsorg.

2. Helt konkret, hvordan vil ditt parti jobbe for at barn, unge og voksne med spiseforstyrrelser kan få bedre hjelp?

For Venstre er det avgjørende at de som trenger hjelp, skal få det. I dag er ventetiden for psykisk helsehjelp er altfor lang, og det er mangel på psykiske helsetilbud i flere kommuner. Det trengs flere i den kommunale psykiske helsetjenesten for å sikre at de som ønsker hjelp får hjelp så raskt som mulig. Spesielt alvorlig er avviklingen av fritt behandlingsvalg som ytterligere vil redusere antall sengeplasser innen psykisk helsevern.

3. Helt konkret, hva vil ditt parti gjøre for å forebygge spiseforstyrrelser?

Det er viktig at vi ikke bare blir bedre på å behandle, men også forebygge spiseforstyrrelser. Derfor vil Venstre blant annet tilknytte ernæringsfysiologer til skolehelsetjenesten så man kan sette inn tiltak før eventuelle problemer med spiseforstyrrelser får utvikle seg.

4. Hvordan vil ditt parti jobbe for at ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser skal kunne fortsette å være et landsdekkende lavterskeltilbud for selv berørte og deres pårørende, som vedtatt av Stortinget?

For Venstre er det viktig at frivillige organisasjoner som ROS skal kunne fortsette å drive lavterskeltilbud landet rundt, og at de får tilstrekkelig finansiering. Regjeringens omlegging av tilskuddsordningen til frivillige og ideelle organisasjoner gjør at flere viktige aktører som tidligere har fått støtte gjennom øremerkede midler, ikke har fått innvilget søknaden om støtte i år. Det er beklagelig, og Venstre vil fortsette å kjempe for at disse organisasjonene kan levere lavterskeltilbud fremover.

Cecilie Myrseth (Ap)

1. Hvilken rolle tenker ditt parti at helsefrivilligheten skal ha i samfunnet?
Vi mener de tiltakene vi allerede har satt i gang er riktige og viktige, men vi er også helt avhengig av frivillige aktører som spiller på lag med de offentlige helsetjenestene. Mange får den hjelpen de trenger gjennom frivillige tilbud og initiativer som ROS. Disse initiativene er viktig for oss å støtte opp under. Vi har derfor i revidert nasjonalbudsjett foreslått å styrke støtten til ulike lavterskeltilbud innen psykisk helse med til sammen 53 millioner kroner. Dette gjør vi fordi vi vet at om vi skal klare å forebygge uhelse og psykiske lidelser i befolkningen, så må vi stå sammen om oppgaven.

Toxic-prosjektet der ROS har vært en viktig bidragsyter, er et godt eksempel hvor viktig aktører som ROS er i det forebyggende arbeidet mot spiseforstyrrelser. Toxic er en helnorsk dramaserie på TikTok som handler om spiseforstyrrelser blant unge, med særlig oppmerksomhet på unge gutter. Vi heier på denne typen initiativer og håper denne serien kan fungere som en motvekt til negativt kroppsfokus og forhindre at ungdommene våre utvikler et overdrevent og negativt fokus på kropp, mat og vekt og i verste fall en spiseforstyrrelse. For å nå ut til ungdommene våre, må vi være på de plattformer ungdommene våre er. Derfor skal regjeringen utarbeide en stortingsmelding om trygg digital oppvekst – og i dette arbeidet vil det legges vekt på hvordan vi forebygger spiseforstyrrelser.

2. Helt konkret, hvordan vil ditt parti jobbe for at barn, unge og voksne med spiseforstyrrelser kan få bedre hjelp? og 3. Helt konkret, hva vil ditt parti gjøre for å forebygge spiseforstyrrelser?

Vi vet at det har vært en økning i antall henvisninger og antallet i behandling for spiseforstyrrelser de siste årene. Ikke minst så vi under koronapandemien en betydelig økning, også blant gutter og menn. Denne utviklingen er bekymringsfull og noe vi vil snu.
Vi må jobbe aktivt med forebygging og komme tidlig inn med hjelp der det trengs. Styrking av det forebyggende arbeidet innen psykisk helse er en av regjeringens viktigste oppgaver. Vi har nettopp lagt frem ny opptrappingsplan innen psykisk helse, der innsats rettet mot barn og unge er høyt prioritert.

Arbeiderpartiet vil at det skal utvikles gode lavterskeltilbud i alle kommuner. Skolehelsetjenesten, helsestasjoner for ungdom og andre kom-som-du-er-tilbud spiller en sentral rolle for tidlig å kunne hjelpe de som sliter med vanskelige tanker om kropp, mat og vekt, og forebygge spiseforstyrrelser. Derfor er det viktig at det finnes tilbud som er lett tilgjengelige og av høy kvalitet uansett hvor du bor i landet.

Nylig vedtok Stortinget dessuten regjeringens folkehelsemelding, der ett av målene er å styrke den psykiske folkehelsa og forebygge at barn og unge utvikler psykiske plager og lidelser, inkludert spiseforstyrrelser. En konkret ting vi gjør er å ta grep overfor aktører som skaper usunt kroppspress. Vi har fått med oss et flertall på Stortinget om å rette hardere skyts mot aktører som driver aggressiv og ulovlig markedsføring av kosmetiske inngrep rettet mot barn og unge.

Samtidig skal vi sikre at de som trenger ytterligere hjelp, får det i vår felles helsetjeneste, enten det er gjennom barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), distriktspsykiatriske sentre (DPS) eller i spesialisert behandling ved de regionale enhetene for spiseforstyrrelser. Pasienter som behandles for spiseforstyrrelser skal bli fulgt opp raskt og på en god måte. Helseministeren ga i fjor tydelige signaler til sykehusene våre om å prioritere behandling av spiseforstyrrelser. Vi har ingen å miste til disse lidelsene.

I opptrappingsplanen for psykisk helse har vi satt oss som mål å hindre nedbyggingen av sengeplasser og sikre at døgnkapasitet i psykisk helsevern er på et nivå som møter behovet for å ivareta barn, unge og voksne med alvorlig psykisk lidelse som har behov for døgnbehandling.

For Arbeiderpartiet er det også viktig å gjøre mer for å støtte pårørende til personer med spiseforstyrrelser. Disse gjør en enorm innsats daglig for sine nærmeste som sliter. Og vi vet at det tærer. Det er stort behov for en mer tydelig og forutsigbar støtte til pårørende som har omfattende omsorgsoppgaver.

4. Hvordan vil ditt parti jobbe for at ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser skal kunne fortsette å være et landsdekkende lavterskeltilbud for selv berørte og deres pårørende, som vedtatt av Stortinget?

ROS har gjennom sine 40 år som rådgivningstjeneste for spiseforstyrrelse utviklet et tilbud som har vært og er et viktig supplement til den offentlige helsetjenesten. Det er nettopp som lavterskeltilbud at ROS yter en viktig funksjon, her skal man enkelt kunne komme i kontakt og få råd og veiledning. Den kompetansen som rådgiverne ved ROS besitter er unik. Det er ingen tvil om at ROS har gjort det enklere for mange som sliter med vanskelige tanker omkring kropp, mat og vekt å søke hjelp.

Vi vil støtte opp om arbeidet ROS og andre gjør. Derfor har vi som nevnt foreslått i revidert budsjett å styrke de statlige tilskuddsordningene, slik at aktører som bidrar med gode tilbud til barn, unge og voksne med spiseforstyrrelser kan fremholde sitt viktige arbeid.

Lisa Marie Ness Klungland (Sp)

1. Hvilken rolle tenker ditt parti at helsefrivilligheten skal ha i samfunnet?

Frivillig arbeid er en viktig del av det norske samfunnet og en av grunnsteinene i lokalsamfunnene. Helsefrivilligheten yter viktig bidrag for den enkelte som mottar hjelp, og bidrar med viktig kompetanse og ressurser for helheten av helsetjenesten.

2. Helt konkret, hvordan vil ditt parti jobbe for at barn, unge og voksne med spiseforstyrrelser kan få bedre hjelp?

I 2023 har Sp vært med på å styrke øremerkede midler til psykisk helse, ved at 150 mill. kroner av den økte grunnfinansieringen av sykehusene i 2023 skal gå til styrket døgnkapasitet innen psykisk helsevern for barn, unge og voksne. Med opptrappingsplanen for psykisk helse som ble lagt fram i juni er Sp med på et historisk løft i arbeidet med psykisk helse.

3. Helt konkret, hva vil ditt parti gjøre for å forebygge spiseforstyrrelser?

Sp og Aps opptrappingsplan for psykisk helse har et stort fokus på forebygging og lavterskeltilbud. Sp mener det er viktig med lett tilgjengelig lavterskel hjelp, slik at enkeltmennesker unngår at små problemer blir store.

4. Hvordan vil ditt parti jobbe for at ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser skal kunne fortsette å være et landsdekkende lavterskeltilbud for selv berørte og deres pårørende, som vedtatt av Stortinget?

Vi vet at ROS er veldig viktig for mange. Vi ønsker å styrke tilskuddsordningene slik at vi får et størst mulig mangfold av tilbud i hele landet.

Marian Hussein (SV)

1. Hvilken rolle tenker ditt parti at helsefrivilligheten skal ha i samfunnet?

Helsefrivilligheten er en viktig bærebjelke i vårt samfunn, og et helt avgjørende supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Frivilligheten mobiliserer den reelle førstelinjen: råd fra medmennesker som naboer, familie og venner. Og brukergrupper sitter med en unik spisskompetanse som tilfører helsevesenet viktig kunnskap. Frivilligheten må sikres gode og forutsigbare rammevilkår. Derfor var det viktig for SV å styrke helsefrivilligheten med til sammen 53 mill. kr. i våre forhandlinger med regjeringen om revidert budsjett i år.

2. Helt konkret, hvordan vil ditt parti jobbe for at barn, unge og voksne med spiseforstyrrelser kan få bedre hjelp?

I første rekke bør vi lytte til hva de berørte selv sier vi trenger. For snart 10 år siden skrev f.eks. Mina Finstad Berg fra ledelsen i Sosialistisk Ungdom dette i Aftenposten: «Vi trenger tilgjengelige, lavterskel behandlingstilbud. Jenter som meg må vite hvor de kan få hjelp. Veien fra fastlegen til psykolog må bli lettere. Man kan ikke henvise folk til å finne psykolog helt på egen hånd. Det finnes gode behandlingstilbud, men mange av dem mangler nok ressurser. Det må penger på bordet til forskning og behandling. Forebygging av spiseforstyrrelser må inn i helsevesenet, skolen og, ikke minst, statsbudsjettet. Hvis vi klarer å gi hjelp tidlig, kan vi hindre at folk blir så syke at de må legges inn. Det offentlige må opprette et helhetlig og tverrfaglig behandlingstilbud. Vi trenger en skolehelsetjeneste med kapasitet til å ta seg av alle elever som trenger det. Helsestasjon for ungdom må på plass i alle kommuner, og de må ha psykiatrisk kompetanse.»

Vi har kommet alt for kort, og svaret på spørsmålet er derfor fortsatt det samme mange år senere.

3. Helt konkret, hva vil ditt parti gjøre for å forebygge spiseforstyrrelser?

SV vil styrke lavterskeltilbud for unge, og særlig skolehelsetjenesten og helsestasjoner for ungdom. I SV, og i vår ungdomsorganisasjon SU, har vi hatt et særlig fokus på kroppspress og skjønnhetstyranni, og blant annet fått gjennomslag for å merke retusjert reklame. Her er det likevel fortsatt en jobb å gjøre fremover i det forebyggende arbeidet.

4. Hvordan vil ditt parti jobbe for at ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser skal kunne fortsette å være et landsdekkende lavterskeltilbud for selv berørte og deres pårørende, som vedtatt av Stortinget?

ROS sitter med viktig kompetanse og ressurser som vi trenger i arbeidet med spiseforstyrrelser. For SV er det viktig å sikre at ROS skal kunne fortsette sitt arbeid, og at de får forutsigbar og tilstrekkelig finansiering. Derfor var det også viktig for SV å sikre mer midler til helsefrivilligheten i revidert budsjett.

Flere nyheter

Mange gutter og menn balanserer på en tynn linje mellom et sunt og usunt forhold til mat, kropp og trening. Hvor går grensen?
Har du noen gang lurt på hva som skjer etter at noen har gjennomgått intensiv behandling for en spiseforstyrrelse? Det har vi!
Overspisingslidelse er den mest vanlige spiseforstyrrelsen, men allikevel den det mangler mest kunnskap om. Det har vi gjort noe med!
2. juni markerer vi «Verdensdagen for spiseforstyrrelser», også kalt «World Eating Disorders Action Day».

NESTE AKTIVITETER

1. juli 2024
Trondheim
Ungdomsuke
19. august 2024
Bergen
Gruppetilbud for personer med overspisingsproblematikk
20. august 2024
Digitalt
Digitalt Kurs: Selvmedfølelse (Fullbooket)
2. september 2024
Digitalt
Kurs: Mindful Eating

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.