ROS spør Høyre

Hva tenker du og ditt parti om psykisk helse i skolen? Hvordan ser dere på status i dag og hva ønsker dere å forandre på?

Vi har satt igjen en fornyelse av fagene i skolen. 3 hovedtemaer skal prege dette arbeidet og livsmestring og folkehelse er et av disse temaene. I vårt program for neste periode har vi sagt at vi vil styrke den tverrfaglige satsingen på flere helsesøstre og andre yrkesgrupper i skolen og i SFO.


Hva mener du og ditt parti er de viktigste satsningsområdene for å forebygge psykiske vansker, og hvordan vil dere i praksis jobbe for dette?

Høyre har psykisk helse som et av våre viktigste satsningsområder for neste periode. Regjeringen har nettopp lagt frem sin strategi for psykisk helse. Dette er den første strategien noen sinne som spenner over hele psykisk helsefeltet, fra folkehelse til behandling og rehabilitering. Høyre vil følge opp strategien for psykisk helse med en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. De viktigste tiltakene Høyre vil ha inn som en del av opptrappingsplanen er at alle kommuner skal ha psykolog, tilgjengelige tilbud når unge trenger det og pakkeforløp for unge med psykiske problemer.


På hvilken måte ser dere på ROS som en bidragsyter når det gjelder forebygging av psykisk sykdom? Hva vil dere evt gjøre for å styrke vårt arbeid?

ROS gjør et viktig arbeid å spre informasjon og kunnskap om spiseforstyrrelser, både til politikere og beslutningstakere, og befolkningen ellers. Samtidig gjør de et viktig rådgivningsarbeid overfor de som sliter med spiseforstyrrelser. ROS gjør også en innsats overfor pårørende, med egne pårørendegrupper. Høyre ønsker en innsats for å styrke pårørendes rolle i helsetjenesten, og vil legge frem en egen pårørendestrategi. ROS sine erfaringer innenfor pårørendearbeid kan være en erfaring inn i dette arbeidet.Kristoffer Aardal Hanssen
Politisk rådgiver