ROS spør lokalpolitikere

Aktuelt

I forbindelse med høstens lokalvalg, ønsker ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser å få frem de ulike partiers ståsted når det gjelder vårt arbeid innenfor psykisk helse, lavterskeltilbud, forebygging og frivillighet.

Vi har derfor sendt to spørsmål til partiene (Frp, Høyre, Venstre, Krf, MDG, Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV, Rødt) i de byer ROS har lokale sentre: Bergen, Trondheim, Oslo og Stavanger.

Under kan du lese spørsmålene og de ulike partienes svar. Finner du ikke svar fra et parti, skyldes det at svar ikke er mottatt.

Bergen

Spørsmål 1: ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et gratis lavterskeltilbud rettet mot personer som har et vanskelig forhold til kropp og mat, og til deres pårørende. Vi krever ingen henvisning og bestreber kort/ingen ventetid. Sammen med utstrakt formidling i skoler, til DPSer, BUPer, helsesykepleiere, psykolog- og medisinstudenter og andre, er vår organisasjon en viktig aktør som sparer samfunnet for store beløp knyttet til behandling av spiseforstyrrelser.

ROS har et tett og godt samarbeid med Bergen kommune og vi opplever at stadig flere får nytte av vårt arbeid. På grunn av økende etterspørsel er vi dessverre kommet i den situasjon at vi har fått lange ventelister med personer som trenger vår hjelp. Samtidig ser vi et stort behov for i større grad nå ut til elever og ansatte ved skolene i kommunen.

På hvilken måte vil ditt parti bidra til styrking av vårt tilbud i Bergen kommune?

Venstre

ROS gjør en formidabel jobb, og Venstre er glad for at organisasjonen har et tett samarbeid med Bergen kommune. Venstre vil at det gode samarbeidet skal fortsette, og Venstre ønsker å videreføre den økonomiske støtten ROS får fra kommunen.

Venstre vil også arbeide for et mer tverrfaglig samarbeid om psykisk helse mellom de ulike nivåene i behandlingsapparatet, samt styrke innsatsen innen barne- og ungdomspsykiatrien.

v/Torstein Stråtveit, politisk rådgiver

Høyre

ROS er et fantastisk godt tilbud som mange har stor nytte av. Derfor er det viktig for Bergen Høyre at ROS får forutsigbare rammer og tilstrekkelig økonomisk støtte. Målet må være at kommunens økonomiske bidrag gjør at ROS kan ha nok ansatte til å drifte uten ventetid. Det er en stor verdi i et lavterskeltilbud som dette hvor unge kan få hjelp umiddelbart.

Så skal det også sies at ROS burde være et tilbud barn og unge utenfor Bergen kommune også kan benytte seg av. Etterspørselen etter slike tilbud har eksplodert i de yngre aldersgrupper, og det er så viktig at dette også blir en del av et fylkeskommunalt tilbud. Høyre ønsker derfor også at ROS kan få fylkeskommunale midler til å tilby tjenester i hele Vestland.

v/Silje Myren Johansen, politisk rådgiver

Senterpartiet

Senterpartiet ser på ROS sitt arbeid som viktig. De siste årene har vi gjennom samarbeidsavtalen om budsjettet som vi har inngått med byrådspartiene bidratt med midler til frivilligshetskoordinator i ROS og det siste året, også økt driftsstøtte. I den neste bystyreperioden vil vi forsette arbeidet for at ROS skal kunne styrke tilbudet.

Senterpartiet har ellers en politikk for folkehelse og mener at forebygging er bedre enn reparasjon. Vi synes derfor helsestasjonstilbudet er av det viktigste vi satser på, både skolehelsetjenesten og helsestasjonstilbudet ellers.

Vi vil at tilbudet om Helsestasjon for ungdom i alle bydeler skal opprettholdes at og åpningstidene der skal utvides. Tilbudet om rådgivning fra menn i helsesykepleiertjenesten må bedres. Vi har arbeidet for å utvide ordningen med Jentegrupper, det vil vi fortsette med. Guttegrupper bør også etableres. Ellers arbeider vi for at det skal ansettes flere kommunale psykologer.

Det er mange tabuer rundt det å ha psykiske problemer. Vi ser på arbeidet for å rive ned disse som viktig.

v/Eva Bjørø Pedersen, gruppesekretær

SV

SV foreslo i vårt alternative kommunebudsjett å øke støtten til ROS sitt informasjonsarbeid med 300 000,- for å kunne bidra til å styrke det gode arbeidet som allerede gjøres.

v/Gabriel Steinsbekk, gruppesekretær

Krf

Det er flott at ROS når mange, for behovet blant de med spiseforstyrrelser er stort. KrF har tro på at frivillige organsiasjoner kan nå mange som kvier seg for å ta kontakt med med det offentlige helsevesenet, og slik fyller en rolle som ingen andre kan ta på seg. Derfor vil vi gi ROS gode rammer som gjør at dere kan drive med mest mulig økonomisk trygghet og langsiktighet. KrF fikk på plass tilskudd til frivillighetskoordinatorer som blant andre ROS har fått tilgang til – slike tiltak er med på å styrke frivilligheten og det må vi ha mer av. KrF har blant annet programfestet at vi ønsker en tilskuddsordning der frivillige organisasjoner kan søke om midler til kompetansehevende tiltak. Det vil være positivt for fagspesifikke organisasjoner som ROS da det kan bidra til å løfte det faglige nivået og holde oppdatert organisasjonen.

v/Eivind Skår, politisk rådgiver

Rødt

Spiseforstyrrelser er et stort folkehelseproblem. Rødt vil støtte forebyggende tiltak mot spiseforstyrrelser, også i budsjettprosessen for 2020 og i neste bystyreperiode. Som del av dette vil vi foreslå økte bevilgninger til ROS, slik at kapasiteten kan rustes opp som svar på behovet.

Rødt er lydhøre for innspill fra organisasjoner som har bygd opp verdifull kompetanse på området. Både her og på andre felt går vi inn for flere møteplasser og brukerstyrte tilbud der ansatte medarbeidere har erfaringskompetanse. Samtidig stiller vi krav om å styrke det forebyggende offentlige helsetilbudet og skolehelsetjenesten på ulike nivå.

Vi mener at den nye planen for seksualitets- og kjønnsmangfold i bergensskolen også har med viktige punkter om kropp og mental helse, og vil gjerne samarbeide med ROS om dette arbeidet. På fylkestinget krever Rødt flere hele, faste stillinger for rådgivning i videregående skole. Vi mener det trengs både helsesykepleiere, miljøarbeidere og psykologer.

Selv om forebygging er avgjørende, erkjenner vi at det også er stort behov for spesialisert og kunnskapsbasert behandling. På nasjonalt nivå går Rødt inn for at alle helseregioner skal ha avdelinger med spesialkompetanse på behandling av spiseforstyrrelser.

Rødt vil også ta tak i flere av de kjente faktorene som bidrar til økt press mot barn, ungdom og unge voksne. Vi går inn for merking av retusjert reklame, og vil begrense reklamepresset i det offentlige rommet ved å si nei til reklamefinansiering av toaletter og busskur. Her i Bergen vil vi bruke virkemidler som områdesatsing for at flere barn og unge skal få tilgang på fritids­aktiviteter og gode nærmiljø. I tillegg er vi kritiske til målings- og prestasjonsregimet i skolen, der undervisningen blir stadig mer rettet inn mot prøveresultater. Vi etterlyser en skole der alle kan kjenne seg igjen, delta og utvikle seg.

v/Erica Restoften, valgkampsekretær


Spørsmål 2: Frivillig innsats er svært verdifullt, men som frivillig organisasjon vet ROS at rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige krever store ressurser. Erfaring gjennom mange år viser at uten tett oppfølging av de frivillige, forsvinner gløden alt for fort og organisasjonens tid og krefter brukt på opplæring skaper ikke den verdi som er ønsket. Skal frivillig arbeid være gjennomførbart for organisasjoner som ROS, trengs det ressurser dedikert til dette arbeidet.

Vi ser tydelig utviklingen som Frivillighet Norge beskriver på sine nettsider;

Befolkningen stiller større krav til organisasjonene enn tidligere. Det betyr ikke at befolkningen ikke vil delta, men at de er mer opptatt av å realisere seg selv gjennom deltakelsen enn før. De forventer stor grad av tilrettelegging når de skal gjøre frivillig innsats og høy kvalitet på organisasjonenes aktivitetstilbud. Flere starter også egne bistandsprosjekter og -organisasjoner, uten å ha kunnskap om hvordan de skal drive organisasjon eller få med flere deltakere, og selv om det allerede finnes organisasjoner som driver med det de ønsker å gjøre.

Organisasjonslojaliteten har blitt lavere. Et økende antall gjør frivillig innsats uten å være medlem og vice versa. Både givere, medlemmer og frivillige «shopper» i organisasjonslivet.

For at organisasjonene skal lykkes med å rekruttere og beholde medlemmer, givere og frivillige er det nødvendig med

 • mer ressurser til å tilrettelegge for, lede og inspirere frivillige
 • mer ressurser til anlegg, utstyr, organisering, instruksjon osv. slik at medlemsaktivitetene holder den kvaliteten som etterspørres
 • mer ressurser til aktiv kommunikasjon om organisasjonenes innsats og resultater til givere, medlemmer og frivillige

Da mange av våre frivillige har egenerfaring fra psykiske lidelser, er det spesielt viktig at vi legger til rette for tett oppfølging av den enkelte. I Bergen har vi per i dag over 70 frivillige.

Hvordan kan ditt parti bidra til styrking av frivillig arbeid hos organisasjoner som ROS?

Venstre

Venstre ønsker at Bergen kommune skal spille på lag med ROS og tilby bla. økonomiske støtte og utlån av lokaler til arrangementer.

Venstre vil også bidra til at kommunen kan være en organisator og opprette møtepunkt hvor ulike frivillige organisasjoner kan utveksle erfaringer og kunnskaper om hvordan organisasjoner på en best mulig måte kan tilrettelegge og holder på frivillige.

v/Torstein Stråtveit, politisk rådgiver

Høyre

Det at ROS har en stor frivillighetsbase er en stor ressurs og bidrar til å gi brukerne ett enda bedre tilbud. Samtidig medfører det også mye arbeid i å organisere og ta vare på så mange frivillige. Bergen Høyre ønsker derfor at ROS skal få tilstrekkelig med midler fra kommunen til å ha en egen frivillighetskoordinator som kan følge opp og delegere ansvar til de frivillige.

I tillegg burde det være lettere for folk å oppdage at det finnes et tilbud som ROS.  Dette gjelder også andre organisasjoner som tilbyr viktige tjenester til barn og unge. Bergen Høyre vil derfor jobbe for at vi får en egen nettside, administrert av kommunen, med oversikt over hvilke tilbud som finnes i kommunen for unge med ulike utfordringer. På den måten vil flere få øynene opp for å benytte tilbudene, men også for å hjelpe til som frivillig.

v/Silje Myren Johansen, politisk rådgiver

Senterpartiet

Senterpartiet har satsing på frivilligheten som en av våre kjernesaker, både sentralt og her lokalt. I programmet vårt sier vi bl.annet at vi vil øke tilskuddet til frivillige lag og organisasjoner, og da spesielt foreninger drevet av og for ungdom.

En viktig sak er også at vi vil kommunen skal bidra til at ungdom i frivillige lag og organisasjoner får økt kunnskap om ledelse og økonomiforvaltning. Dette kan bidra til at det blir enklere og mindre tidkrevende å hanskes med en del det som «må gjøres» av papirarbeid, selv om det er frivillig organisasjon en dreiver.

Vi vil også sikre frivillige lag og organisasjoner bedre medvirkning i kommunens demokratiske prosesser, blant annet som høringsinstanser.

v/Eva Bjørø Pedersen, gruppesekretær

SV

For at frivilligheten skal kunne videreutvikle, styrke og videreføre sitt bidrag til utviklingen av samfunnet er den avhengig av forutsigbarhet og økonomiske bidrag fra kommunen, og frivilligheten må få lov til å fortsette å være fri.

SV vil derfor:

 • at kostnadene til drift av frivillige organisasjoner følger lønns- og kostnadsutviklingen i samfunnet for øvrig. Rammetilskudd til frivillige organisasjoner som Bergen kommune finner støtteverdige må minimum indeksreguleres årlig.
 • at de frivillige organisasjonene ikke skal bruke unødig tid på byråkratiske rapporteringssystemer. Rapporteringskravene holdes på et nivå som sikrer tilbakemelding til kommunen på at tilskudd blir brukt på en forsvarlig og samfunnsnyttig måte.
 • etablere en tilskuddsordning der frivillige organisasjoner kan søke om midler til kompetansehevende tiltak.
 • etablere faste samarbeidsforum mellom frivilligheten og kommunens politiske og administrative ledelse på de enkelte politikkområdene der frivilligheten er aktiv. Organisasjoner som mottar årlige driftstilskudd inviteres inn.

v/Gabriel Steinsbekk, gruppesekretær

Krf

Som dere beskriver treffer ROS de samme problemstillingene som de fleste andre frivillige organisasjoner ser stadig mer av. Vi i KrF er veldig opptatt av å støtte det frivillige arbeidet innen alle sektorer i Bergen, og det gjelder også ROS. Frivillige organisasjoner tilfører en helt enorm verdi, og fyller et rom verken offentlige eller private kommersielle aktører kan fylle. Derfor jobber Bergen KrF for at kommunen hele tiden skal være lyttende ovenfor frivilligheten behov for tilrettelegging, å etablere en tilskuddsordning der frivillige organisasjoner kan søke om midler til kompetansehevende tiltak, og sikre økonomisk forutsigbarhet til frivillige organisasjoner.

v/Eivind Skår, politisk rådgiver

Rødt

Her i Bergen vil vi løfte fram behovet for økte ressurser til dette i bybudsjettet. Det er viktig for demokratiet at alle innbyggere får reell mulighet til å påvirke og delta i frivillig arbeid. For mange er dette ingen selvfølge i dag. Der kommunen samarbeider med lag og frivillige organisasjoner om tjenesteutvikling, må organisasjonene få vilkår som gjør det mulig å være reelle deltakere i prosessen.

Ved siden av stillingsressurser til å følge opp frivillige, ser vi at infrastruktur som lokaler, utstyr og transport er en utfordring for mange organisasjoner. Rødt mener at lag og organisasjoner som leier i kommunale bygg må sikres en rimelig leie, framfor at kommunen leier ut til markedspris. Vi forsvarer gode fellesarenaer som bibliotek og andre ikke-kommersielle rom i byen, som også tilbyr gratis møtelokaler for lag og organisasjoner. Rødt går dessuten inn for å opprette flere offentlige delingstjenester for ulike varer, etter modell fra folkebibliotekene og bysykkelordningene. Dette kan også komme frivillige organisasjoner til gode.

v/Erica Restoften, valgkampsekretær

Trondheim

Spørsmål 1: ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et gratis lavterskeltilbud rettet mot personer som har et vanskelig forhold til kropp og mat og til deres pårørende. Vi krever ingen uten henvisning og bestreber kort/ingen ventetid. Sammen med utstrakt formidling i skoler, til DPSer, BUPer, helsesykepleiere, psykolog- og medisinstudenter og andre, er vår organisasjon en viktig aktør som sparer samfunnet for store beløp knyttet til behandling av spiseforstyrrelser.

ROS ønsker å tilby Trondheim kommune et solid lavterskeltilbud etter modell fra vårt lokale senter i Hordaland, der Bergen kommune er en svært viktig bidragsyter. På bakgrunn av stadig økende etterspørsel, satset vi i 2018 egenkapital for å åpne senter i Trondheim. Men til tross for positiv dialog med kommunen har vi ikke fått økonomisk støtte til å kunne opprettholde senteret. ROS står ikke i en økonomisk posisjon til å fotsette driften uten betydelig økning i lokale midler.

På hvilken måte vil ditt parti bidra til opprettholdelse og styrking av vårt tilbud i Trondheim kommune?

Fremskrittspartiet

ROS er en aktør som besitter stor erfaringsbasert og faglig kompetanse. Fremskrittspartiet mener at Trondheim kommune må være en aktiv pådriver for å ta i bruk denne kompetansen, for å styrke arbeidet med barn og unges psykiske og fysiske helse. For eksempel kan dette gjøres som en del av livsmestring som fag, og i samarbeid med skolehelsetjenesten. Trondheim kommune bør være med på å finansiere ROS gjennom tilskudd, slik at det viktige arbeidet som gjøres sikres forutsigbarhet.

v/Elin Marie Andreassen, kommunalråd

SV

Tusen takk for det viktige arbeidet dere gjør. Det er utrolig viktig at det finnes solide lavterskeltilbud og ulike måter å få hjelp på i byen vår. SVs overordnede politikk er at vi vil støtte opp om støttegrupper og brukerstyrte tjenester lokalt. SV i Trondheim ønsker å styrke frivillig sektor som et supplement til offentlig sektor, og vi vil sikre økte bevilgninger. Det betyr at også ROS kan få støtte.

v/Mona Berger, ordførerkandidat Trondheim SV

Senterpartiet

Vi er positive til å støtte dere med ekstra midler i budsjettet – men vi har ikke sett hvordan det ser ut for totaløkonomien neste år så derfor litt vanskelig å si noe annet enn at vi ser behovet for dere og er positive til å gi støtte.

v/Marte Løvik, gruppeleder

MDG

Vi i Miljøpartiet De Grønne har psykisk helse som en kjernesak i valgkampen (se kjernesak nummer tre her: https://trondheim.mdg.no/nyhet/vare-kjernesaker-i-valgkampen-2019/), og vi heier på alle som jobber for å skape bedre psykisk helse. Vi vil gjerne møte dere i ROS i løpet av høsten for å høre mer om lavterskeltilbudet deres og den økonomiske situasjonen dere er i.

v/Eline Hansen Næset, sekretær


Spørsmål 2: Frivillig innsats er svært verdifullt, men som frivillig organisasjon vet ROS at rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige krever store ressurser. Erfaring gjennom mange år viser at uten tett oppfølging av de frivillige, forsvinner gløden alt for fort og organisasjonens tid og krefter brukt på opplæring skaper ikke den verdi som er ønsket.  Skal frivillig arbeid være gjennomførbart for organisasjoner som ROS, trengs det ressurser dedikert til dette arbeidet. Dette er ressurser som det viser seg å være vanskelig å støtte til.

Vi ser tydelig utviklingen som Frivillighet Norge  beskriver på sine nettsider;

Befolkningen stiller større krav til organisasjonene enn tidligere. Det betyr ikke at befolkningen ikke vil delta, men at de er mer opptatt av å realisere seg selv gjennom deltakelsen enn før. De forventer stor grad av tilrettelegging når de skal gjøre frivillig innsats og høy kvalitet på organisasjonenes aktivitetstilbud. Flere starter også egne bistandsprosjekter og -organisasjoner, uten å ha kunnskap om hvordan de skal drive organisasjon eller få med flere deltakere, og selv om det allerede finnes organisasjoner som driver med det de ønsker å gjøre.

Organisasjonslojaliteten har blitt lavere. Et økende antall gjør frivillig innsats uten å være medlem og vice versa. Både givere, medlemmer og frivillige «shopper» i organisasjonslivet.

For at organisasjonene skal lykkes med å rekruttere og beholde medlemmer, givere og frivillige er det nødvendig med

 • mer ressurser til å tilrettelegge for, lede og inspirere frivillige
 • mer ressurser til anlegg, utstyr, organisering, instruksjon osv. slik at medlemsaktivitetene holder den kvaliteten som etterspørres
 • mer ressurser til aktiv kommunikasjon om organisasjonenes innsats og resultater til givere, medlemmer og frivillige

Da mange av våre frivillige har egenerfaring fra psykiske lidelser, er det spesielt viktig at vi legger til rette for tett oppfølging av den enkelte.

Hvordan kan ditt parti bidra til styrking av frivillig arbeid hos organisasjoner som ROS?

Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet støtter frivilligheten, og mener at tilskuddet til frivilligsentralene i Trondheim må økes. Vi ser gjerne på muligheten for flere frivilligsentraler, men vil først sikre at de eksisterende frivilligsentralene har ressurser nok til å sørge for rekruttering, tilrettelegging og gjennomføring av aktiviteter. I regjering har Fremskrittspartiet blant annet vært med på å øke momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner, og i tillegg økt skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner.

v/Elin Marie Andreassen, kommunalråd

SV

Vi vil bidra med å sikre sunn økonomi slik at frivilligheten ikke må bruke all sin tid og krefter på å lete etter finansiering.  Ansvaret for å drifte og rekruttere frivillige ligger på organisasjonene, men vi som politikere kan bidra med synliggjøring og støtte opp om tilbudene gjennom positiv omtale.

v/Mona Berger, ordførerkandidat Trondheim SV

Senterpartiet

Nasjonalt så jobber vi mye med å legge tilrette for mer frivillighet, gjennom feks momsfritak. Vi mener at fremtidens omsorg gjøres gjennom samarbeid mellom frivillig, pårørende og kommunen. Dette jobber vi også for i Trondheim kommune.
v/Marte Løvik, gruppeleder

MDG

De Grønne verdsetter høyt det bidraget som enkeltpersoner, pasientorganisasjoner,

støtteforeninger og andre frivillige organisasjoner gir for trivsel og omsorg i hverdagen. Vi vil derfor legge til rette for et godt samarbeid mellom kommunens ansatte og frivillige organisasjoner. Vi har også i valgprogrammet vårt for 2019-2023 at vi vil sikre bevilgningene til frivillige organisasjoner som arbeider med sosiale

utfordringer i Trondheim. Vi ønsker videre å sette av midler til tiltak mot psykiske problemer som frivillige organisasjoner kan søke på.

Miljøpartiet De Grønne vil legge til rette for at de som ikke deltar i lønnet arbeid likevel kan bidra til fellesskapet gjennom frivillig innsats dersom de ønsker det og er i stand til det. Dette kan gjøres ved å styrke frivillighetssentralene eller etablere egne sentre i lokalmiljøet hvor beboerne kan møtes for felles organisering av omsorgsoppgaver eller utføre nabotjenester uten vederlag.

De Grønne mener at frivillige og ideelle organisasjoner er en viktig del av velferdstilbudet. Frivilligheten og sivilsamfunnet bringer folk sammen, knytter bånd mellom mennesker og er et viktig bidrag til livskvalitet og kunnskap. De Grønne vil jobbe for å sikre gode arbeidsvilkår for de frivillige organisasjonene.

Vi i Miljøpartiet De Grønne vil:

 1. legge til rette for at flere kan delta i frivillig arbeid.
 2. arbeide for økt støtte til frivillig arbeid
 3. sikre at alle bydeler har lokaler tilgjengelig for organisert frivillig aktivitet
 4. arbeide for at lokalene til frivillige er funksjonelle og har gratis digitale løsninger
 5. avklare om det skal etableres et frivillighetsforum, eventuelt med basis i Nettverk for frivillighet og inkludering
 6. samarbeide tett med frivillige organisasjoner om aktiviteter i lokalsamfunnet, og støtte kommunale frivilligsentraler som en arena for arbeid og deltakels
 7. sikre god samhandling med studentfrivilligheten, samt bidra til at studentfrivilligheten kobles tettere til den øvrige frivilligheten gjennom ulike fora

v/Eline Hansen Næset, sekretær

Oslo

Spørsmål 1: ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et gratis lavterskeltilbud rettet mot personer som har et vanskelig forhold til kropp og mat og til deres pårørende. Vi krever ingen uten henvisning og bestreber kort/ingen ventetid. Sammen med utstrakt formidling i skoler, til DPSer, BUPer, helsesykepleiere, psykolog- og medisinstudenter og andre, er vår organisasjon en viktig aktør som sparer samfunnet for store beløp knyttet til behandling av spiseforstyrrelser.

ROS opplever en stadig økende pågang og vårt lokale senter i Oslo har nå dessverre fått ventelister med personer som trenger vår hjelp.

På hvilken måte vil ditt parti bidra til styrking av vårt tilbud i Oslo kommune?

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet har i byråd bidratt til å styrke tilskuddene til ideelle og frivillige organisasjoner på helsefeltet. Siden vi overtok i 2015 til 2019 har tallene til potten økt med 11 millioner kroner og både ROS og Spiseforstyrrelsesforeningen er mottar tilskudd. For å redusere de negative konsekvensene fra spiseforstyrrelser og forebygge flere tilfeller er helt avhengig av at vi også har frivillige som med sine lavterskeltilbud når inn til mange som det offentlige apparatet ikke klarer å hjelpe.

Samtidig er det viktig med styrkingen av andre lavterskeltilbud som for eksempel helsesykepleier på skolene og kompetanse i førstelinjen som arbeider med utsatte grupper slik at man kan identifisere og iverksette hjelpetiltak for dem som er rammet hvor det for mange kanskje er første gang man snakker med en annen om spiseforstyrrelser.

v/Per Anders Langerød

Fremskrittspartiet

ROS er en dyktig, viktig og kunnskapsrik interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat, kropp og selvfølelse- både for de som har hatt, eller har en spiseforstyrrelse, og deres pårørende. Det er viktig at tilbudet er kjent hos barn- og unge og andre som er berørt at spiseforstyrrelser. Kroppspress, skole og bekymringer gjør flere jenter psykisk syke, og stadig flere unge jenter søker hjelp for psykiske utfordringer, også flere gutter. I min familie har spiseforstyrrelser gått i arv i flere generasjoner hos enkelte av kvinnene, og jeg er opptatt av å løfte dette tema i offentligheten, samt å styrke vilkårene for organisasjonene. Vi i FrP vil bidra til å styrke satsningen på god mental helse gjennom blant annet økt satsning på skolehelsetjenesten, synlige lavterskeltiltak, midler gjennom kommunebudsjettet til ulike aktører, og løfte opp tematikken blant ansatte som jobber tett med barn- og unge daglig.

v/Aina Stenersen, 1. kandidat

Krf

Vi har tidligere foreslått økte bevilgninger til ROS, og vil arbeide for økte bevilgninger også i neste bystyreperiode.

v/Eilev Hegstad, Fylkessekretær for Oslo KrF

Høyre

Det at dere nå har ventelister er et tegn på at tjenestene dere tilbyr er nødvendige. Vi må se på det totale hjelpeapparatet i Oslo kommune og i spesialisthelsetjenesten samlet for å finne det optimale samarbeidet mellom offentlig og privat og stat og kommune.

Helse og sosialkomiteen(HSK) foreslår hvert år bevilgninger gjennom Velferdsetaten. I 2019 fikk dere en økning i støtten fra Oslo kommune. Jeg vil anbefale dere å komme i deputasjon til HSK i anledning budsjettarbeidet som foregår i November. Der vil dere få anledning til å legge frem planer og finansieringsbehov. I tillegg kan dere gjerne invitere oss til deres kontor i Oslo så vi kan bli bedre kjent. Det er alltid grunnlaget for nærere samarbeid og støtte

v/Aurora Eriksen, politisk rådgiver


Spørsmål 2: Frivillig innsats er svært verdifullt, men som frivillig organisasjon vet ROS at rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige krever store ressurser. Erfaring gjennom mange år viser at uten tett oppfølging av de frivillige, forsvinner gløden alt for fort og organisasjonens tid og krefter brukt på opplæring skaper ikke den verdi som er ønsket. Skal frivillig arbeid være gjennomførbart for organisasjoner som ROS, trengs det ressurser dedikert til dette arbeidet. Dette er ressurser som det viser seg å være vanskelig å få støtte til.

Vi ser tydelig utviklingen som Frivillighet Norge  beskriver på sine nettsider;

Befolkningen stiller større krav til organisasjonene enn tidligere. Det betyr ikke at befolkningen ikke vil delta, men at de er mer opptatt av å realisere seg selv gjennom deltakelsen enn før. De forventer stor grad av tilrettelegging når de skal gjøre frivillig innsats og høy kvalitet på organisasjonenes aktivitetstilbud. Flere starter også egne bistandsprosjekter og -organisasjoner, uten å ha kunnskap om hvordan de skal drive organisasjon eller få med flere deltakere, og selv om det allerede finnes organisasjoner som driver med det de ønsker å gjøre.

Organisasjonslojaliteten har blitt lavere. Et økende antall gjør frivillig innsats uten å være medlem og vice versa. Både givere, medlemmer og frivillige «shopper» i organisasjonslivet.

For at organisasjonene skal lykkes med å rekruttere og beholde medlemmer, givere og frivillige er det nødvendig med

 • mer ressurser til å tilrettelegge for, lede og inspirere frivillige
 • mer ressurser til anlegg, utstyr, organisering, instruksjon osv. slik at medlemsaktivitetene holder den kvaliteten som etterspørres
 • mer ressurser til aktiv kommunikasjon om organisasjonenes innsats og resultater til givere, medlemmer og frivillige

Da mange av våre frivillige har egenerfaring fra psykiske lidelser, er det spesielt viktig at vi legger til rette for tett oppfølging av den enkelte.

Hvordan kan ditt parti bidra til styrking av frivillig arbeid hos organisasjoner som ROS?

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet er opptatt av å gi frivilligheten mer armslag og plass i Oslo. Vi ønsker å etablere ordninger for at frivillige kan bruke flere offentlige bygg gratis til møter og aktiviteter. Vi ønsker å inkludere orgainsasjonene i politiske beslutninger og vi ønsker å fortsatt opprettholde veksten i tilskuddene slik vi har vist i perioden. Å drive en organisasjon krever tilrettelegging, men frivilligheten er en nødvendig alliert medspiller for å skape en endring hos menneskene det gjelder.

v/Per Anders Langerød

Fremskrittspartiet

FrP ønsker å løfte frem det gode arbeidet som frivillige er med på å skape hos organisasjoner som ROS, og vi vil se på ulike tiltak for å styrke frivilligheten, som f. eks mer og bedre kommunal informasjon om de frivillige tilbudene, samarbeid på tvers av bydeler, økonomisk styrkning gjennom kommunebudsjettetene, framsnakking, og ved å delta på møter og være aktivt ute å møte de frivillige organisasjonene.

Vi er avhengige av deres gode arbeid, og vil jobbe for å styrke dette i de fire neste årene som kommer

v/Aina Stenersen, 1. kandidat

Krf

For mange organisasjoner, slik som ROS, er arbeid med frivillige en helt sentral del av det arbeidet som gjøres. Det viktige arbeidet ønsker vi å støtte og legge til rette for. Arbeid med frivillige krever mye av ansatte. Det er verdt den innsatsen blant annet fordi frivilligheten i Oslo er med på å gi personer meningsfulle liv og muligheten til å være med i gode fellesskap. KrF vil prioritere en styrking av frivilligheten i neste bystyreperiode.

v/Eilev Hegstad, Fylkessekretær for Oslo KrF

Høyre

Vi har erfaring og hører fra mange akkurat det samme som dere sier, det er økt behov for profesjonalisering av de ideelle organisasjonene som drives i stor grad av frivillighet. I Høyre er vi store tilhengere av frivillighet, men innser selvfølgelig at heiarop ikke er nok. Lønnsmidler til ansatte, husleie og annen drift, samt innkjøp av utstyr krever stabil og forutsigbar finansiering. På generelt grunnlag kan jeg si at vi ønsker å støtte opp om ideelle organisasjoner med økte midler eller annen assistanse som kan være relevant.

v/Aurora Eriksen, politisk rådgiver

Stavanger

Spørsmål 1: ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et gratis lavterskeltilbud rettet mot personer som har et vanskelig forhold til kropp og mat og til deres pårørende. Vi krever ingen uten henvisning og bestreber kort/ingen ventetid. Sammen med utstrakt formidling i skoler, til DPSer, BUPer, helsesykepleiere, psykolog- og medisinstudenter og andre, er vår organisasjon en viktig aktør som sparer samfunnet for store beløp knyttet til behandling av spiseforstyrrelser.

ROS opplever en stadig økende pågang og har nå dessverre fått lange ventelister med personer som trenger vår hjelp.

På hvilken måte vil ditt parti bidra til styrking av vårt tilbud i Stavanger kommune?

Krf

KrF er svært takknemlige for ROS sin innsats for mennesker med et vanskelig forhold til kropp og mat gjennom rådgivning til den enkelte og formidling eksternt. Denne frivillige innsatsen bør anerkjennes gjennom gode arbeidsvilkår og støtteordninger, slik at aktiviteten deres kan styrkes. For å finne konkrete løsninger på dette er det viktig med god dialog mellom kommunen og ROS for at kommunens bidrag skal være mest mulig treffsikkert.

v/Håkon Hetland, valgkampmedarbeider

SV

Tusen takk for gode og viktige spørsmål. Stavanger SV har en psykologspesialist som andrekandidat  (Ingrid Kristine Aspli) og er derfor svært opptatt  av psykisk helse, både gjennom innholdet i vårt partiprogram,  men også i kraft av vårt valg av toppkandidater.

SV er også et parti som har definert seg selv som et feministisk parti, og dette forplikter oss til et nitidig arbeid blant annet mot kroppspress og spiseforstyrrelser, både lokalt og nasjonalt. Derfor har Stavanger SV blant annet jobbet for et forbud mot retusjert reklame i det offentlige rom i inneværende politiske periode. Vi kan gjennom politiske prioriteringer lage et lokalsamfunn som reduserer kroppspress, og bidrar til at unge mennesker får et tryggere syn på seg selv og sin kropp. Vi kan bidra økonomisk gjennom økt støtte til frivillige lag og organisasjoner. Vi kan bidra indirekte gjennom å sette forebygging og psykisk helse på dagsorden helt fra tidlig alder av.

Hvordan kan Stavanger SV konkret bidra til styrking av ROS sitt tilbud i Stavanger kommune?

I vårt partiprogram for 2019-2022, som er vedtatt og derfor forpliktende for oss politikere har vi i kapittelet levekår (s.15) følgende tekst.

SV vil

 1. Sørge for at alle får gode og trygge tjenester tilpasset befolkningens behov nær der de bor.
 2. Sikre gode helseforebyggende tilbud.
 3. Legge til rette for frivillige grupper og organisasjoner som arbeider med helsefremmende arbeid.

Vi mener at ROS absolutt er en slik organisasjon, som arbeider med helsefremmende arbeid, og vi har dermed forpliktet oss til å arbeide for å legge til rette for deres arbeid i kommende politiske periode.

I vårt alternative budsjett for de kommende fire år, som vi lagde sammen med AP,MDG og Rødt, økte vi støtten til frivilligheten med kr. 500 000 i budsjettperioden, og skriver i budsjettet vårt at frivilligheten er med på å styrke samholdet i samfunnet, og at vi vil prioritere å styrke frivilligheten,

På nasjonalt nivå, dersom det også er interessant for dere, utarbeidet SV et alternativt statsbudsjett for 2019 hvor tilskuddet til frivillige som bidrar til forebyggende arbeid styrkes. Det alternative statsbudsjettet gir også mer penger til kommunene til bruk på åpne lavterskeltilbud. Budsjettet øker tilskudd til nasjonale bruker – og pårørendeorganisasjoner med 20 millioner kroner. Det alternativet budsjettet gir også 300 millioner kroner til en opptrapping av lavterskel psykisk helsevern på kommunenivå.

I tillegg er vi enormt opptatte av forebygging. Hvordan kan vi som politikere meisle ut en lokalpolitikk  som gjør at færre personer utvikler et vanskelig forhold til kropp og mat i vår kommune? Dere spør oss ikke om dette i dette dokumentet, men vi vil gjerne  møtes og diskutere nettopp det. Hva skal vi gjøre for ungdommene våre, hva gjør vi i barneskolen, hva gjør vi på barnehagenivå, for at flest mulig mennesker skal vokse opp og gå inn i voksenlivet med et godt selvbilde og naturlig forhold til kropp og mat.

v/Ingrid Kristine Aspli, 2.kandidat for Stavanger SV

Venstre

Vi vil prioritere arbeidet med psykisk helse de kommende årene, for å forebygge slik at færre unge og voksne ender opp med å slite. Herunder dette går også en økt satsing på helsesykepleiere i skolen, samt tilgang til skolepsykologer. Flere ressurser i skolen vil forhåpentligvis resultere i at færre ender opp med sykdommer og at flere kan motta informasjonen og formidlingen ROS tilbyr.

Venstre ønsker å styrke det forebyggende arbeidet betraktelig, slik at flere i utgangspunktet sliter. Vi støtter opp om og vil videreutvikle både kommunale tilbud og alternative tilbud, enten det er hos dere i ROS eller andre frivillige organisasjoner.

v/Mette Vabø, andrekandidat, Stavanger Venstre

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet mener at ROS er en svært viktig bidragsyter i arbeidet som gjøres for alle som på ulike måter er berørt av en spiseforstyrrelse. Arbeiderpartiet vil satse på psykisk helse, og har programfestet økt tilgjengelighet til og styrking tilbudet av psykisk helsehjelp i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Et tettere samarbeid mellom kommunen og organisasjoner som for eksempel ROS er dermed viktig for å nå målet vårt om et bedre tilbud for psykisk helse i Stavanger. Vi jobber også for en psykisk helsefremmende skole, og vil vurdere innføring av livsmestringsfag i skolen. For å fremme trygghet, trivsel og god læring vil vi også ha flere lærere og flere faggrupper inn i skolen – som for eksempel miljøterapeuter. Vi vil også at alle skoler skal ha helsesykepleier til stede på skolen hver dag. Vi vet at tidlig hjelp og behandling øker sjansene for å bli fortere frisk. Undersøkelser viser at de fleste venter i over 5 år med å søke hjelp, og at de i tillegg må vente i måneder før de får hjelp. Stavanger Arbeiderparti vil derfor arbeide med å styrke tilgang til behandling, samt jobbe for å gjøre informasjon om muligheter for hjelp og rådgivning mer tilgjengelig. Vi mener også at er det viktig med god kunnskap og holdningsskapende arbeid, og vil arbeide for å fremme mangfold, aksept og grunntanken om at menneskers egenverdi ikke måles i verken penger, prestasjoner eller kilo.

v/Hilde Fahret Born, politisk rådgiver

MDG

De Grønne har et grunnleggende syn på at vi må styrke innsatsen på forebygging i stedet for en evig runddans med brannslukking. Organisasjoner og frivillige som arbeider innenfor dette må derfor styrkes økonomisk og praktisk, på samme måte som offentlige tjenester. I tillegg har vi programfestet tiltak som nettopp forebygger psykisk uhelse blant unge og økt kropps- og perfeksjonspress, som livsmestring og psykisk helse på skolen, flere miljøterapeuter og helsesykepleiere, og å forby retusjert reklame og reklame for plastisk kirurgi.

v/Daria Maria Johnsen, sentralstyremedlem

Senterpartiet

Senterpartiet har programfestet at vi vil støtte opp om frivillige lag og organisasjoner. Forebygging og lavterskeltilbud er veldig viktig folkehelsearbeid.

Godt og nært samarbeid med det kommunale helsetilbudet er viktig. Dersom deres organisasjon dekker et tilbud som ikke er ivaretatt av det offentlige helsetilbudet vil vi bidra med økonomisk støtte.

v/Dagny Sunnanå Hausken, ordfører i Rennesøy


Spørsmål 2: Frivillig innsats er svært verdifullt, men som frivillig organisasjon vet ROS at rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige krever store ressurser. Erfaring gjennom mange år viser at uten tett oppfølging av de frivillige, forsvinner gløden alt for fort og organisasjonens tid og krefter brukt på opplæring skaper ikke den verdi som er ønsket. Skal frivillig arbeid være gjennomførbart for organisasjoner som ROS, trengs det ressurser dedikert til dette arbeidet. Dette er ressurser som det viser seg å være vanskelig å få støtte til.

Vi ser tydelig utviklingen som Frivillighet Norge  beskriver på sine nettsider;

Befolkningen stiller større krav til organisasjonene enn tidligere. Det betyr ikke at befolkningen ikke vil delta, men at de er mer opptatt av å realisere seg selv gjennom deltakelsen enn før. De forventer stor grad av tilrettelegging når de skal gjøre frivillig innsats og høy kvalitet på organisasjonenes aktivitetstilbud. Flere starter også egne bistandsprosjekter og -organisasjoner, uten å ha kunnskap om hvordan de skal drive organisasjon eller få med flere deltakere, og selv om det allerede finnes organisasjoner som driver med det de ønsker å gjøre.

Organisasjonslojaliteten har blitt lavere. Et økende antall gjør frivillig innsats uten å være medlem og vice versa. Både givere, medlemmer og frivillige «shopper» i organisasjonslivet.

For at organisasjonene skal lykkes med å rekruttere og beholde medlemmer, givere og frivillige er det nødvendig med

 • mer ressurser til å tilrettelegge for, lede og inspirere frivillige
 • mer ressurser til anlegg, utstyr, organisering, instruksjon osv. slik at medlemsaktivitetene holder den kvaliteten som etterspørres
 • mer ressurser til aktiv kommunikasjon om organisasjonenes innsats og resultater til givere, medlemmer og frivillige

Da mange av våre frivillige har egenerfaring fra psykiske lidelser, er det spesielt viktig at vi legger til rette for tett oppfølging av den enkelte.

Hvordan kan ditt parti bidra til styrking av frivillig arbeid hos organisasjoner som ROS?

Krf

Frivillig innsats skaper møteplasser, meningsfulle aktiviteter, god inkludering og integrering. Frivillig arbeid formidler viktige verdier og er en forutsetning for et velfungerende samfunn. Den frivillige sektoren i Stavanger må derfor være levende og mangfoldig. Vi er derfor opptatt av at frivillig arbeid og organisasjoner skal få gode arbeidsvilkår og støtteordninger, og at arbeidet blir verdsatt og satt pris på.

v/Håkon Hetland, valgkampmedarbeider

SV

Stavanger SV har som nevnt  forpliktet oss gjennom vårt partiprogram til å arbeide for å styrke frivilligheten.

Vi er svært opptatte av folkehelse, og psykisk helse, og hvordan vi kan meisle ut en politikk som lager en kommune som forebygger psykiske vansker i størst mulig grad. Frivillighet er slik en gullgruve. Frivilligheten er enormt verdifull for de den er rettet mot, men å være frivillig er også styrkende for helsa til den frivillige.

Utfordringene som frivillighet Norge skisserer er velkjente også for oss som driver lokalpolitikk. Å holde på medlemmer og aktive frivillige er en enorm utfordring. Dette ser vi gjør at frivillige organisasjoner som oss og dere, må arbeide annerledes enn før. Det krever mer ressurser.

Hvordan vil kan styrke frivillig arbeid, er nok først og fremst gjennom økonomiske prioriteringer, som nevnt i forrige spørsmål.

Vi vil også legge til at vi kan også samarbeide med dere om felles kampsaker. For kampen for et naturlig forhold til egen kropp og mat, er virkelig en felles kampsak for ROS og SV. Her ønsker vi å få til gode møtepunkter i perioden som kommer, slik at vi lokalpolitikere får kloke innspill til hvordan vi skal arbeide innenfor oppvekst og levekår for å lage et lokalmiljø hvor flest mulig mennesker har et trygt forhold til kropp og mat.

v/Ingrid Kristine Aspli, 2.kandidat for Stavanger SV

Venstre

Frivilligheten er viktig for oss i Venstre. Derfor har vi mens vi har vært i regjering sørget for at momsrefusjonen er rekordstor.

Venstre er opptatt av å sikre frivilligheten og sørge for bedre vilkår, og at rammene økes gjennom kommunale- og fylkeskommunale budsjetter til frivillige lag og organisasjoner. Det er viktig for oss at frivillige organisasjoner som arbeider med mennesker i ulike vanskelige situasjoner har forutsigbare økonomiske rammevilkår. Vi mener også at frivillige organisasjoner skal bruke sin tid på det de faktisk brenner for og er opptatt av, og vil fjerne unødvendig byråkrati og få søknadsprosesser enklere og mer oversiktlige.

v/Mette Vabø, andrekandidat, Stavanger Venstre

Arbeiderpartiet

Frivilligheten utgjør en viktig del av samfunnet, og fyller en rolle hverken markedet eller det offentlige kan fylle. Arbeiderpartiet vil sikre frivilligheten bedre finansiering og større frihet, blant annet ved å trappe opp til full momskompensasjonen og ved at det meste av økningen i finansiering skjer gjennom tildeling av frie midler, ikke prosjektmidler. Vi vil opprette flere frivillighetssentraler og frivillighetsråd i kommunene, og sørge for at de frivillige aktører som allerede finnes, som ROS, har god nok finansiell støtte. Vi vil utvikle et bedre og mer systematisk samarbeid mellom pårørende og kommunen, og legge til rette for en systematisk og forpliktende involvering av frivillige organisasjoner inn i det kommunale tjenesteapparatet. Vi vil også arbeide for å gjøre frivilligheten mer kjent, spesielt blant barn og unge, og tilrettelegge for og inspirere frivillige, forbedre utstyr og organisering, og for å sikre en god kvalitet på tilbudet.

v/Hilde Fahret Born, politisk rådgiver

MDG

Som nevnt i spørsmålet over prioriterer De Grønne forebygging. Samtidig er vi et parti som vil styrke frivilligheten i Norge, lokalt som nasjonalt. Vi ønsker generelt å styrke rammene til frivillige organisasjoner nettopp av de grunnene ROS selv nevner. Frivilligheten er et viktig bidrag til samfunnet, som ikke arbeider målrettet med ulike grupper i samfunnet, men også engasjerer innbyggerne til meningsfull arbeid på frivillig basis.

v/Daria Maria Johnsen, sentralstyremedlem

Flere nyheter

Overspisingslidelse er den vanligste spiseforstyrrelsen, men også den det snakkes minst om.
Barn og unge med godt selvbilde har mindre sjanse for å utvikle spiseproblematikk. Her kommer forebyggingsprosjektet “Speilvenn” inn i bildet!
Er du mellom 15 og 22 år? Bor du i Bergensområdet?
ROS har fått støtte til sitt første utenlandske prosjekt gjennom stiftelsen «En bedre verden».

NESTE AKTIVITETER

25. mai 2024
Trondheim
Dagsretreat med yoga, avspenning og musikkmeditasjon
29. mai 2024
Trondheim
Pårørendeseminar
3. juni 2024
Oslo
Åpen pårørendegruppe
6. juni 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.