Nye nasjonale retningslinjer

Aktuelt

I vår ble nye nasjonale retningslinjer for tidlig oppdagelse, utredning og behandling, lansert av Helsedirektoratet.

Retningslinjene skal omhandle både tidlig oppdagelse, tidlig intervensjon, utredning og behandling av personer med spiseforstyrrelser både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten, inkludert samhandlingstiltak mellom tjenestenivå og mellom somatikk og psykisk helsevern.

Det er etter 7 års arbeid disse retningslinjene nå legges frem. Som brukerorganisasjon har ROS vært involvert i arbeidet fra starten i 2010, og vi  er stolte av å ha bidratt med pasient- og pårørendestemmen inn i et så viktig arbeid

Noen viktige høydepunkter

  • Retningslinjen inkluderer alle. Den er orientert mot begge kjønn, ivaretar alle aldre på ulike behandlingsnivå og omtaler alle diagnoser. Den tar også høyde for blandingslidelser, ved at det er det totale smerte- og symptomtrykket som er avgjørende for behandlingstilbudet, ikke kun spesifikke diagnosekriterier som vekttap eller antall overspisningepisoder.
  • Inkludering av familie og andre pårørende. I de nye anbefalingen trekkes hele familien inn i behandlingen av den som er rammet. Inkludering, dialog, oppfølging og veiledning av de nære er essensielt for å både ivareta dem, og for å støtte tilfriskningsprosessen til den syke.
  • Bedre samhandling på tvers av tjenester og innad i tjenesten. Noe av det viktigste i forhold til pasienter og pårørende er at overgangene blir sikret. I et behandlingsforløp er det mange ulike overganger, enten det er primær- til spesialisthelsetjenesten, fastlege til psykolog, eller om det er fra barn til voksen. Overganger er sårbare faser i alle forløp, sårbare i forhold til drop-out, i forhold til informasjonflyt, tid og ikke minst i forhold til opplevelsen av å bli sett. Gode overganger styrker et godt behandlingsforløp og øker sjansen for rask og god tilfriskning.
  • Konkrete formuleringer og praktisk informasjon. ROS er svært glad for at de nye retningslinjene kan fungere som et klinisk verktøy for helsepersonell, og som hjelp til pasienter og pårørende i forhold til å orientere seg i behandlingsapparatet. Under fanen merket «praktisk» finner man for eksempel gode spørsmålsformuleringer, nødvendige prøver og informasjon om relevante tema.

Tiden fremover

Å få nye faglige retningslinjer vil ikke i seg selv endre praksis. Vi har en spennende tid i vente der vi som organisajson vil følge videre implementeringsarbeidet. For noen behandlingsteder vil ikke retningslinjene medføre noen store endringer, for andre vil det kreve investering i ny kompetanse og struktur på tilbudet for å møte anbefalingene. Særlig spennende blir det å følge opp utviklingen innen behandlingstilbudet til de med oversiningslidelse. Her ser ROS at det i dag er store mangler på behandlingstilbud både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

En annen faktor som er viktig å følge opp, er synliggjøring av innhold for blant annet fastleger og andre som ikke hovedsakelig jobber med spiseforstyrrelser, en viktig målgruppe når det gjelder det å fange opp de som trenger behandling.

Oppsummert forventer ROS at retningslinjene skal gi:

  • Rett hjelp til rett tid, tilpasset den enkelte person.
  • Økt kunnskap og forståelse for alle typer spiseforstyrrelser
  • Et godt behandlingstilbud for alle, uavhengig av hvor man behandles.
  • Trygghet og retning i helsetjenesten vår.

Flere nyheter

Engasjerte paneldeltagere i samtale om hvordan drive innovasjon på samfunnsnivå for å bekjempe spiseforstyrrelser blant barn og unge.

Når systemene svikter

Hvordan drive innovasjon på samfunnsnivå for å bekjempe spiseforstyrrelser blant barn...
Valg 2023

Hva mener de politiske partiene om spiseforstyrrelser?

I høst er det valg til alle kommunestyrer og fylkesting i...

ROS X Norske Hemmeligheter

Sammen med Norske Hemmeligheter inviterte vi personer til å dele sine...

Tre nye ROS-prosjekter!

Med støtte fra Stiftelsen DAM har ROS fått tre nye utviklingsprosjekter.

NESTE AKTIVITETER

2. oktober 2023
Oslo
Åpen pårørendegruppe
3. oktober 2023
Bergen
Yogagruppe
5. oktober 2023
Bergen
Åpen pårørendegruppe
12. oktober 2023
Oslo
Fagkveld: Hva gjør vi med folkehelseproblemet spiseforstyrrelser?

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.