Forskning

I ROS er vi opptatt av ny forskning innenfor spiseforstyrrelser. Her vil vi dele noe av den forskningen vi bruker som bakgrunn for vår formidling og informasjonsvirksomhet. Tips til ny forskning mottas med takk og kan sendes til admin@nettros.no.

Pårørende

Anne-Lise Grønningsæter Loftfjell og Solveig Margaret Thomassen. medforskere Mari Wattum og Ragni Adelsten Stokland

https://sykepleien.no/forskning/2020/06/foreldres-opplevelse-av-ha-en-voksen-datter-med-spiseforstyrrelse

Foreldres opplevelse av å ha en voksen datter med spiseforstyrrelse.

Hensikten med studien var å utforske hvordan foreldre opplever det å ha en voksen datter med alvorlig spiseforstyrrelse. En gjennomgående opplevelse hos foreldrene var å være «på tå hev».

Livssituasjonen besto i stor grad av å tilpasse seg til datterens sykdom. Opplevelsen av «ensomhet» og at «spiseforstyrrelsen tok over hjemmet» kan ses som konsekvenser av denne tilpasningen.

Belastninger, engstelse, maktesløshet og ensomhet var sentrale elementer. Foreldrene opplevde å bli isolert i sitt eget hjem, uten «innblanding» fra hjelpeapparatet. I hjemmet rådet hun som hadde spiseforstyrrelsen.

Kommunikasjonen i familien, matlagingen og måltidene, kontakten med det sosiale nettverket og informasjonen fra hjelpeapparatet ble tilpasset datterens sykdom. Foreldrene følte at de mistet kontrollen og følte seg overlatt til seg selv med et ansvar som var overveldende.

Studien viser at pårørende erfarte at de ikke fikk hjelp og støtte fra helsevesenet. Foreldrene ønsket informasjon, både for sin egen del og for datterens del, men opplevde å bli ekskludert til tross for at brukermedvirkning og familieperspektivet er lovpålagt.

Overspisningslidelse

Palavras, M.A., Hay, P., Touyz, S., Sainsbury, A., da Luz, F., Swinbourne, J., Estella, N.M. & Claudino, A. (2015). Comparing cognitive behavioural therapy for eating disorders integrated with behavioural weight loss therapy to cognitive behavioural therapy- enhanced alone in overweight and obese people with bulimia nervosa or binge eating disorder: study protocol for a randomised controlled trial. BioMed Central 16 (158). Doi: 10.1186/s13063-015-1079-1.

Flerparten av de som har en overspisningslidelse har også overvektsproblematikk. Nyere, internasjonale studier peker på at omtrent 40 % av mennesker med spiseforstyrrelser i form av bulimi eller overspisningslidelse også har fedme.


Gôtestam, K. G., Skårderud, F., Rosenvinge, J.H., & Vedul-Kjelsås, E. (2004). Patologisk overspisning- en oversikt. Tidsskrift for den norske legeforening, 16(124). Hentet fra http://tidsskriftet.no/sites/tidsskriftet.no/files/pdf2004–2118-20.pdf 

Tidligere befolkningsstudier fra Norge viste at 20- 30 % av mennesker med overvekt (KMI 27 og oppover) hadde en overspisningslidelse. Forekomsten økte parallelt med økende KMI.


Fairburn, C. G. (2014). Få bukt med overspisning. Oslo: Gyldendal akademisk.

Selvhjelpsbok for personer med overspisningsproblematikk/overspisningslidelse. Selhjelpsverktøyet er laget med utgangspunkt kognitiv adferdsterapi og utviklet at den anerkjente psykiateren og spesialist på spiseforstyrrelser, Christopher Fairburn. Programmet er for personer over 18 år med lettere overspisningsproblematikk/overspiningslidelse. Programmet har best effekt under veiledning. I ROS tilbyr vi veiledet selvhjelp i programmet. Boken gir god innføring overspisningslidelse, også for deg som er fagperson eller bare ønsker med kunnskap om lidelsen.

Matavhengighet

Wolkow, Wise & Baler (2017). The Dopamine motivation system: implications for drug and food addiction. Nature reviews (18). Doi:10.1038/nrm.2017.130

Rusavhengighet og enkelte former for overvekt kan skyldes en ubalanse mellom to hovedfunksjoner i dopamin motivasjonssystemet: den som modererer forsterkeren og den som skaper sensitivitet ovenfor forsterkende faktorer i miljøet.

Slankeoperasjon

Niego, Kofman, Weiss & Geliebter (2007). Binge Eating in the Bariatric Surgery Population: A Review of the Literature. International. Journal of Eating Disorders 40:4

Klinisk overspisning er knyttet til dårligere utfall når det gjelder fedmeoperasjon. Vi trenger mulig supplerende behandling for bedre langtidseffekt. Selv om operasjon endrer kroppens fysiologi er påstander som at psykologiske aspekter ved overspisning blir «kurert» av fedmekirurgi villedende og må ses på med forsiktighet.

Oversiktsstudien til Niego, Kofman et.al. peker på at det er en høy forekomst av overspisning og overspisningslidelse blant pasienter som blir henvist til slankeoperasjon. På tross av at noe kan tyde på at overspisningsadferd kan reduseres noe ved slankeoperasjon vil mange pasienter fortsette å ha uhensiktsmessige spisevaner som kan være forankret av underliggende psykisk problematikk etter operasjon.

Videre viser studier at overspisning som vedvarer etter operasjon påvirket vektmålene særlig 18- 24 måneder etter operasjon – etter den såkalte «honeymoon» fasen.

Overspisningsadferd i forkant av operasjon er relatert til dårligere utfall i vektmål. Supplerende tiltak som ikke- farmakologisk behandling og/eller kognitiv terapi mot for overspisning/overspisningslidelse bør vurderes for mer positive utfallsmål. Fremtidig forskning bør se på hvorvidt overspisning/overspisningslidelse blir best behandlet før- eller etter operasjon.


Meany, Conceicao & Mitchell (2013). Binge eating, Binge Eating Disorder ans Loss of Control Eating: Effects on Weight Outcomes after Bariatric Surgery.

Denne studien ser på BE, BED og LOC etter fedmeoperasjon og effekten på langtidsrelatert vektutfall. 14 av 15 studier peker på at langtidseffekten av BE, BED og LOC viser dårligere utfall i vektnedgang og/eller større vektøke etter operasjon.

Man har sett at personer med BE før behandling også har problemer med BE to år etter operasjon, noe som ofte medfører negative utfall. Etter to år er strever fortsatt pasienter med BE og vekten begynner å gå opp igjen. Studier som ser på vekteffekt to år etter kan være misvisende, siden det er rundt dette tidspunktet pasienten begynner å gå opp igjen i vekt.

Dysfunksjonell spiseadferd er assosiert med vektøkning etter operasjon.


Chao, Wadden, Faulconbridge, Sarwer, Webb, Shaw, Thomas, Hopkins, Bakizada, Alamuddin & Williams (2016). Binge-Eating Disorder and the Outcome of Bariatric Surgery in a Prospective, Observational Study: Two-Year Results. Obesity 24 (11).

Overspisningslidelse kjennetegnes ved inntak av store mengder mat innen en tidsramme på to timer og en følelse av kontrolltap mens man spiser.

Studien fant at pasienter med pre-operativ BED hadde gått ned betydelig mindre i vekt to år post-operasjon sammenlignet med pasienter som ikke hadde pre-operativ BED.

Menn og spiseforstyrrelser

Strother, E., Lemberg, R., Stanford, S.C. og Turberville, D. (2012). Eating Disorders in Men: Underdiagnosed, Undertreated, and Misunderstood. Eating Disorders 20 (5), 346- 355. Doi: 10.1080/10640266.2012.715512

Spiseforstyrrelser, kroppsbildeforstyrrelser, og vanskelige følelser knyttet til kropp, mat og vekt har lenge vært akseptert som «kvinnelidelser», noe som gjenspeiler seg i litteratur og forskning knyttet til disse temaene. Dette i seg selv kan være faktorer som medfører at terskelen for gutter/menn når det gjelder å be om hjelp for vanskelige tanker og følelser knyttet til mat, kropp og vekt, kan være ekstra stor. Stereotyper innen spiseforstyrrelser begrenser tilgangen til evidensbasert behandling for menn.

Barn og overspisningslidelse

Decaluwè, V., Braet, C. & Fairburn, C.G. (2002). Binge eating in Obese Children and Adolescents. Doi: 10.1002/eat.10110

Studien så på en gruppe med 126 barn og ungdom som hadde søkt hjelp for fedme. Av denne gruppen ble det identifisert overspisningsepisoder hos 36.5 %. Gjennomsnittlig hadde hver deltager med overspisning 5,5 overspisningsepisoder den siste måneden. Av de som hadde overspisningslidelse var det høyere forekomst av lav selvfølelse og forstyrrede spisemønster sammenliknet med de som ikke hadde overspisningslidelse. De med overspisning var i alderen 10- 16 år. Felles for overspisningsgruppen og den gruppen uten overspisningslidelse var forekomsten av overvekt og depresjon. Studien fant ingen ulikheter i kjønn, blant gruppen med overspisning. For gruppen med overspisning var det høyere forekomst av lav selvfølelse og større grad av utilfredshet over eget utseende.