Body Project

Artikkel

31.10.2022

Tekst: Line Wisting, forsker ved Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser, OUS
Foto: Erik Sundt, Diabetesforbundet
Line Wisting, forsker ved Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser, OUS

Effektiv forebygging av spiseforstyrrelser kan spare enkeltpersoner og samfunn for store lidelser og omkostninger. En helt ny studie fra oss på regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP), Oslo Universitetssykehus, viser urovekkende tall på forekomst av spiseforstyrrelser. Resultatene viser at hver tiende elev på videregående skole hadde en spiseforstyrrelse, og så mye som hver tredje jente i aldersgruppen var i risiko. Samtidig vet vi at mange med spiseforstyrrelser ikke kommer i behandling, og en del som kommer til behandling får likevel langvarige forløp. Dette understreker behovet for effektiv forebygging. Det er avgjørende med evidensbaserte, tilgjengelige forebyggingsprogrammer med lave kostnader, som kan tilbys bredt til de i risiko.

Hva er Body Project?

Body Project er et gruppebasert program for å forebygge spiseforstyrrelser, utviklet av Professor Eric Stice ved Stanford University i USA. Ca 6-8 unge kvinner møtes 1 time i uken i 4 uker, sammen med to gruppeledere. Evidensen for Body Project er generelt solid, og har vist reduksjoner i spiseforstyrrelses-risikofaktorer og symptomer i over 20 effektstudier. Body Project er det eneste forebyggingsprogrammet som har dokumentert effekt i å forebygge senere debut av spiseforstyrrelser over tre år sammenlignet med andre tilnærminger og er gjennom flere systematiske litteraturgjennomganger beskrevet som det mest effektive forebyggingsprogrammet for unge kvinner.

I Body Project jobber deltakerne sammen for et godt kroppsbilde. Vi blir ofte eksponert for bilder av tilsynelatende vellykkede personer som fremmer et kropps- og utseendeideal som for de fleste verken er realistisk eller sunt. I Body Project diskuterer vi utseendeidealene vi blir eksponert for i kulturen vår, og hvordan vi kan jobbe for å motstå disse og heller fremme et godt kroppsbilde. Med kroppsbilde menes hvordan vi oppfatter, tenker og føler om kroppen vår. Kroppsbildet vårt kan påvirkes av utseendeidealer som vi daglig blir eksponert for i samfunnet og sosiale medier, og som ofte internaliseres fra ung alder. I Body Project jobber vi med bevisstgjøring rundt hvordan media og normer i samfunnet påvirker hva vi tenker om vår egen kropp, og hvordan vi aktivt kan motstå kroppspress og kroppsmisnøye.

Over 6 millioner unge kvinner i over 140 land har allerede vært med i Body Project.  Internasjonale studier viser at deltakere får bedre kroppsbilde etter deltakelse. I gruppemøtene stiller gruppeledere åpne spørsmål om utseendeidealer, ulemper og urealistiske aspekter ved disse, og hvordan man kan motstå press om å se ut på en bestemt måte. Slik bruker man fellesskap og sosial støtte aktivt til å bidra til et godt kroppsbilde for seg selv, gruppen og andre rundt gjennom ulike aktivismeøvelser. Hvem som helst kan bli gruppeledere så lenge de gjennomgår en standardisert opplæring (6 timers workshop). Studier fra USA viser faktisk at Body Project-grupper ledet av likepersoner oppnår større effekter enn grupper ledet av klinikere. I tillegg har det i de senere år med hell blitt testet ut virtuelle møter. En av våre samarbeidspartnere i Sverige har nylig publisert en randomisert kontrollert studie (RCT) hvor de undersøkte effekten av virtuelle Body Project-grupper, og oppnådde like store effekter som studier basert på fysiske grupper. Virtuelle møter kan bidra til at flere får mulighet til å være med i Body Project, uavhengig av hvor de bor eller andre praktiske barrierer. Når det i tillegg er en såpass kort intervensjon, som kan ledes av likepersoner, bidrar det til potensiale for bred implementering. Body Project kan dermed være en lavterskel, lite ressurskrevende intervensjon, tilgjengelig for mange.

Hva har vi gjort til nå? Hva har vi funnet?

Til tross for dokumentert effekt internasjonalt, så er ikke Body Project testet ut i Norge. Vi på regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP), Oslo Universitetssykehus, tilpasset nylig Body Project-manualen til type 1 diabetes (Diabetes Body Project). Bakgrunnen for dette er at vi med vår tidligere forskning har understøttet internasjonal litteratur som har dokumentert en fordoblet forekomst av spiseforstyrrelser ved type 1 diabetes. Dette har vist at behovet for forebygging er stort i denne risikogruppen. Vi gjennomførte en pilotstudie, støttet av stiftelsen Dam, som fant at Diabetes Body Project var gjennomførbart, ble satt pris på av deltakerne og kan føre til positive endringer etter deltakelse. Siden dette var en pilotstudie uten kontrollgruppe kan vi foreløpig ikke si noe om effekt av Diabetes Body Project.

Hva vil vi gjøre fremover?

Vi er takknemlig for forskningsmidler fra Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) til å gjennomføre en internasjonal randomisert kontrollert studie (RCT) hos personer med type 1 diabetes i Norge, Nederland og USA. Vi var så heldige å få nesten 20 millioner kroner til å gjennomføre denne studien over fire år. Vi starter rekruttering og datainnsamling i januar 2023, og gleder oss til å ta fatt på dette arbeidet. Gjennom dette prosjektet har vi fått veldig troen på Body Project som program og ønsker nå å utvide til flere grupper, inkludert idrettsutøvere og elever i norske videregående skoler.

Vi har også nylig sendt inn en søknad om forskningsmidler til å gjennomføre en studie om effekten av virtuell Body Project blant unge kvinner i alderen 16-25 år i Norge. Vi er veldig glade for samarbeidet med ROS slik at vi kan tilby dette programmet til flere. Hvis vi ser at også den norske versjonen av Body Project kan fungere godt og forebygge spiseforstyrrelser over tid, så tenker vi at potensialet for implementering er stort. Man kan for eksempel tenke seg at helsesykepleiere på videregående skoler kan læres opp til å tilby dette programmet til sine elever siden vi vet at 15-19 års- alderen kan være en utsatt alder for å utvikle spiseforstyrrelser.

I tillegg ønsker vi å teste ut Body Project for gutter og unge menn. Grunnen til at Body Project opprinnelig ble laget for unge kvinner, er at det er de som har vært dokumentert som spesifikk risikogruppe i forskning på risikofaktorer for spiseforstyrrelser. Nå vet vi mer om at også gutter opplever kroppspress og utvikler spiseforstyrrelser. Vi ønsker derfor å gjøre en pilotstudie også for denne gruppen.

Konklusjon

Det er mulig å forebygge spiseforstyrrelser! Det er oppløftende. Men det krever prioritering gjennom tildelte ressurser og forskningsmidler, slik at vi kan jobbe sammen for videre forskning og implementering av tiltak med dokumentert effekt.
Følg “Body Project OUS” på sosiale medier! Her vil vi oppdatere på status og hva som skjer i våre ulike prosjekter. Det har vært mest diabetes til nå, men vi håper vi får mer støtte til flere viktige forskningsprosjekter til flere målgrupper. Vi tenker alle kan ha nytte av tiltak som kan styrke kroppsbilde og god helse i et større perspektiv.

bodyproject.no

Flere artikler

Dårlig selvfølelse skapte grobunn for at Sondre utviklet megareksi. Nå bruker han sine erfaringer for å hjelpe andre.
Vi kan bruke masse energi på å hjelpe barn, men det hjelper jo ikke hvis de ikke opplever samme språket og kommunikasjonen hjemme.
Forsking på spiseforstyrringar og psykisk helse må begynne å interessere seg meir for motkrafta i mennesket, meiner Kjersti. Korleis blir vi sterke i oss sjølve,
En sykehusinnleggelse på grunn av en virusinfeksjon ble vendepunktet for Leif-Erik Sørensen da han var syk med spiseforstyrrelse.

NESTE AKTIVITETER

2. mai 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe
6. mai 2024
Oslo
Åpen pårørendegruppe
6. mai 2024
Bergen
Temakveld: Hva er overspising?
6. mai 2024
Digitalt
Digital pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.