Behov for økte ressurser

Aktuelt

«Hvordan blir jeg syk nok til at noen begynner å bry seg?» – bruker av ROS sin chat.

De senere årene har ROS opplevd enorm pågang på våre rådgivningstjenester, særlig fra barn og unge og med et spesielt sterkt trykk under pandemien. I 2020 besvarte vi nærmere 11 000 rådgivningshenvendelser på landsbasis. Hvis økningen vi ser så langt i år fortsetter, vil vi ta imot nærmere 16 000 rådgivningshenvendelser bare i 2021. Vi møter mennesker i alle aldre og alle faser av en spiseproblematikk, samt deres pårørende. Mange av våre brukere går ikke i behandling eller mottar annen type hjelp for sin spiseforstyrrelse. Dette kan være fordi de har blitt avvist i hjelpeapparatet, på grunn av skyld og skam, eller fordi det ikke finnes kvalifisert hjelp der de bor. I tillegg er det mange som spesifikt ønsker hjelp på lavterskelnivå, og hvor erfaringskompetanse benyttes som ressurs. Grunnsteinen i ROS er en dobbeltkompetanse basert på egenerfaring og relevant helse- og/eller sosialfaglig bakgrunn.

Pr. september 2021 har antall rådgivningshenvendelser økt med 42 % sammenlignet med samme tid i fjor, og 89 % flere barn og unge (t.o.m. 18 år) har tatt kontakt. De yngste brukerne tar ofte kontakt på chat, men har også begynt å be om rådgivning via Instagram og Facebook. De forteller om stadig mer alvorlig problematikk, deriblant selvmordstanker og vold i hjemmet. ROS ser at det er behov for å styrke vår tilstedeværelse på barn og unges plattformer, så vi kan møte og ivareta dem der de er.

ROS har driftet organisasjonen med stor hjelp av prosjektmidler de siste årene. De fleste prosjekter avsluttes i år, inkludert kommunenes koronamidler, som er øremerket bruk i 2021. Allerede før pandemien hadde ROS årlige økninger i antall henvendelser på mellom 30 og 50 %. Det er ingenting som tilsier at antall henvendelser fra barn og unge vil gå ned selv om samfunnet åpner opp igjen. Kroppspress og ensomhet er store samfunnsutfordringer som krever gode lavterskeltilbud uten ventelister. Det vil derfor være svært sårbart for ROS å måtte redusere vår rådgivningskapasitet ved inngangen til et nytt år.

Våren 2021 fikk ROS bevilget kr. 7 millioner over revidert nasjonalbudsjett. Med disse midlene har vi åpnet eget senter for spiseforstyrrelser i Tromsø med underavdeling i Alta for å kunne gi befolkningen i Troms og Finnmark et adekvat lavterskeltilbud. Vi har også åpnet nytt nasjonalt digitalt senter, som skal legge til rette for at alle som trenger hjelp og som bor utenfor byene hvor egne sentre for spiseforstyrrelser finnes, skal få et tilnærmet likeverdig tilbud. Takket være bevilgningen har vi kunnet styrke kapasiteten ved våre lokale sentre, men opplever fremdeles stor pågang og har ofte ventelister.

«Jeg føler jeg faller mellom alle stoler i offentlig helsevesen. Samtaler hos ROS har fått meg til å tro at det finnes hjelp for meg også» – bruker av individuelle samtaler hos ROS.

For å kunne opprettholde og videreutvikle våre tilbud til alle som strever med mat og kropp, har ROS søkt om kr. 20 millioner over statsbudsjettet 2022. I budsjettforslaget har vi blitt tilgodesett med kr. 7 millioner, tilsvarende bevilgningen i revidert nasjonalbudsjett. Dette dekker dessverre ikke vårt behov. Vi kan ikke opprettholde alle årets nysatsinger til samme beløp for et helt år. Midt i en psykisk helsekrise må vi nå altså vurdere vår organisasjon.

For kr. 20 millioner kan ROS sørge for at hele Norge får et fullverdig lavterskeltilbud for å forebygge spiseforstyrrelser blant barn, unge og voksne. Det vil gi oss muligheten til å drive forutsigbart innenfor et svært alvorlig område innenfor folkehelse. Med økonomisk forutsigbarhet vil vi kunne videreutvikle nasjonalt digitalt senter, gjøre ROS kjent i Troms og Finnmark og fortsette våre kampanjer rundt gutter/menn og spiseforstyrrelser. Vi vil også kunne bidra langt mer i kompetanse- og erfaringsutveksling med ulike instanser og fagmiljøer.

Spiseforstyrrelser er alvorlige psykiske lidelser som kan være vanskelige og tidkrevende å behandle. Gjennomsnittlig tilfriskningstid er syv år. De fleste med alvorlige spiseforstyrrelser reinnlegges gjentatte ganger. En økt bevilgning til ROS vil kunne spare samfunnet for betydelige økonomiske ressurser og individer for store lidelser, samt følge opp forventningen etter bevilging i revidert statsbudsjett 2021.

Flere nyheter

Kutt i tilskuddsordninger

Protestbrev vedrørende kutt til rådginvingstjenester.

ROS fyller 40 år

I 2023 markeres ROS sitt 40-årsjubileum! Bli med på vårt jubileumsseminar...

Toxic – sesong 2

Denne våren kommer sesong to av Toxic, en dramaserie om spiseforstyrrelser...

Støtte fra Grieg Foundation

Det var med stor glede vi mottok budskapet om at Grieg...

NESTE AKTIVITETER

13. juni 2023
Stavanger
Temakveld: Overspisingsproblematikk
28. august 2023
Digitalt
Kurs: Mindful Eating
5. september 2023
Bergen
Yogagruppe
13. september 2023
Digitalt
Fri luft og liv – for deg med overspisingsproblematikk

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.